PersistentVolume NFS (Bài trước)

Ingress trong Kubernetes

Ingress là thành phần được dùng để điều hướng các yêu cầu traffic giao thức HTTP và HTTPS từ bên ngoài (interneet) vào các dịch vụ bên trong Cluster.

Ingress chỉ để phục vụ các cổng, yêu cầu HTTP, HTTPS còn các loại cổng khác, giao thức khác để truy cập được từ bên ngoài thì dùng Service với kiểu NodePortLoadBalancer

Để Ingress hoặt động, hệ thồng cần một điều khiển ingress trước (Ingress controller), có nhiều loại để chọn sử dụng (tham khảo Ingress Controller)

Nếu chọn Ngix Ingress Controller thì cài đặt theo: NGINX Ingress Controller for Kubernetes.

Phần này, chọn loại HAProxy Ingress Controller - HAProxy Ingress Controller

kubernetes

Cài đặt HAProxy Ingress Controller

Ở đậy sử dụng bản custome là HAProxy Ingress

Để triển khai thực hiện các bước sau:

#Tạo namespace có tên ingress-controller
kubectl create ns ingress-controller

Triển khai các thành phần

kubectl apply -f https://haproxy-ingress.github.io/resources/haproxy-ingress.yaml

Thực hiện đánh nhãn các Node có thể chạy POD Ingress

# Gán thêm label cho các Node (ví dụ node worker2.xtl, worker1.xtl ...)
kubectl label node master.xtl role=ingress-controller
kubectl label node worker1.xtl role=ingress-controller
kubectl label node worker2.xtl role=ingress-controller

Kiểm tra các thành phần

kubectl get all -n ingress-controller
kubernetes

Giờ các tên miên, trỏ tới các IP của Node trong Cluster đã được điều khiển bởi Haproxy, ví dụ cấu hình một tên miền ảo (chính file /etc/hosts (Linux, macoS) hoặc C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts (Windows), thêm vào tên miền ảo, giả sử xuanthulab.test trỏ tới IP của một NODE nào đó

172.16.10.102 xuanthulab.test

Giờ truy cập địa chỉ http://xuanthulab.test sẽ thấy

kubernetes

Vì tên miền xuanthulab.test chưa được cấu hình đến dịch vụ cụ thể nào, nó đã chuyển traffic do service/ingress-default-backend phục vụ.

Tạo một Ingress

Triển khai một ứng dụng (http) ví dụ

1.app-test.yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: http-test-svc
 # dịch vụ này tạo tại namespace có Haproxy Ingress
 namespace: ingress-controller
spec:
 ports:
 - port: 80
  protocol: TCP
  targetPort: 80
 selector:
  run: http-test-app
 sessionAffinity: None
 type: ClusterIP
---
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 labels:
  run: http-test-svc
 name: http-test-svc
 # Deploy này tạo tại namespace có Haproxy Ingress
 namespace: ingress-controller
spec:
 replicas: 2
 selector:
  matchLabels:
   run: http-test-app
 template:
  metadata:
   labels:
    run: http-test-app
  spec:
   containers:
   - image: nginx
    imagePullPolicy: IfNotPresent
    name: http
    ports:
    - containerPort: 80
     protocol: TCP
    resources: {}
Triển khai:
kubectl apply -f 1.app-test.yaml

File trên triển khai một ứng dụng từ image nginx, trong đó có tạo một service với tên http-test-svc để tương tác với các POD tạo ra.

Giờ ta sẽ tạo một Ingress để điều hướng traffic (http, https) vào dịch vụ này.

Tạo Ingress

2.app-test-ingress.yaml
apiVersion: extensions/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
 name: app
 namespace: ingress-controller
spec:
 rules:
  # Tên miền truy cập
 - host: xuanthulab.test
  http:
   paths:
   - path: /
    backend:
     # dịch vụ phục vụ tương ứng với tên miền và path
     serviceName: http-test-svc
     servicePort: 80
Triển khai:
kubectl apply -f 2.app-test-ingress.yaml

Giờ kiểm truy cập lại sẽ thấy

kubernetes

Tạo một Ingress với cấu hình SSL

Để cấu hình truy cập an toàn SSL, cần có các xác thực - các cert bạn mua, hoặc đăng ký miễn phí với https://letsencrypt.org/ cho tên miền cụ thể của bạn. Tuy nhiên để thực hành, sẽ sinh cert với openssl (tự xác thực - bị cảnh báo bởi trình duyệt).

Chạy lệnh sau để sinh xác thực cho tên miền ảo xuanthulab.test

openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -nodes -days 365 -keyout privkey.pem -out fullchain.pem -subj '/CN=xuanthulab.test'

Sau đó tạo một Secret (thuộc namespace chạy POD), đặt tên Secret này là xuanthulab-test

kubectl create secret tls xuanthulab-test --cert=fullchain.pem --key=privkey.pem -n ingress-controller

Xóa đi Ingress cũ

kubectl delete -f 2.app-test-ingress.yaml

Tạo lại một Ingress có thiết lập xác thực SSL với cert trên

3.app-test-ingress-ssl.yaml
apiVersion: extensions/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
 name: app
 namespace: ingress-controller
spec:
 tls:
  - hosts:
   - xuanthulab.test
   secretName: xuanthulab-test

  # - hosts:
  #  - otherdomain.coms
  #  secretName: otherssl-ssl
 rules:
 - host: xuanthulab.test
  http:
   paths:
   - path: /
    backend:
     serviceName: http-test-svc
     servicePort: 80

Triển khai

kubectl apply -f 3.app-test-ingress-ssl.yaml

Giờ bạn đã có thể truy cập tới https://xuanthulab.test

kubernetes

Một số thiết lập thêm

apiVersion: extensions/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
 name: app
 namespace: ingress-controller
 annotations:
  ingress.kubernetes.io/maxconn-server: "7"
  ingress.kubernetes.io/balance-algorithm: "leastconn" # thuật toán cân bằng tải source, leastconn, roundrobin
  ingress.kubernetes.io/timeout-queue: "2m"
  ingress.kubernetes.io/ssl-redirect: "false"

spec:
 .....

Đăng ký nhận bài viết mới
PersistentVolume NFS (Bài trước)