Pod, Node, kubectl (Bài trước)
(Bài tiếp) Deployment

ReplicaSet trong Kubernetes

ReplicaSet là một điều khiển Controller - nó đảm bảo ổn định các nhân bản (số lượng và tình trạng của POD, replica) khi đang chạy.

kubernetes

Cách thức hoạt động

Khi định nghĩa một ReplicaSet (định nghĩa trong file .yaml) gồm các trường thông tin, gồm có trường selector để chọn ra các các Pod theo label, từ đó nó biết được các Pod nó cần quản lý(số lượng POD có đủ, tình trạng các POD). Trong nó nó cũng định nghĩa dữ liệu về Pod trong spec template, để nếu cần tạo Pod mới nó sẽ tạo từ template đó. Khi ReplicaSet tạo, chạy, cập nhật nó sẽ thực hiện tạo / xóa POD với số lượng cần thiết trong khai báo (repilcas).

Ví dụ ReplicaSet trong Kubernetes

Cấu hình sau định nghĩa một ReplicaSet đặt tên là rsapp, nó quản lý nhân bản 3 POD có nhãn app=rsapp, POD có một container từ image ichte/swarmtest:node

Tham khảo: ReplicaSet v1 apps

2.rs.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: ReplicaSet
metadata:
 name: rsapp
spec:
 replicas: 3
 selector:
  matchLabels:
   app: rsapp
 template:
  metadata:
   name: rsapp
   labels:
    app: rsapp
  spec:
   containers:
   - name: app
    image: ichte/swarmtest:node
    resources:
     limits:
      memory: "128Mi"
      cpu: "100m"
    ports:
     - containerPort: 8085

Thực hiện lệnh để triển khai/cập nhật

kubectl apply -f 2.rs.yaml

Để lấy các ReplicaSet thực hiện lệnh

kubectl get rs

Thông tin về ReplicaSet có tên rsapp

kubectl describe rs/rsapp
kubernetes

Từ thông tin chi tiết ReplicaSet biết được các thông tin như số Replicas đang có trên số lương yêu cầu, tình trạng các Pod (pod status), nhãn chọn Pod mà nó quản lý.

Liệt kê các POD có nhãn "app=rsapp"

kubectl get po -l "app=rsapp"

Rồi kiểm tra chi tiết (desribe) một POD

kubernetes

Bạn thấy dòng Controlled By: ReplicaSet/rsapp điều này có nghĩa POD được kiểm soát điều khiển bởi ReplicaSet có tên rsapp.

Nếu bạn xóa POD,ReplicaSet rsapp sẽ thay thế nó bởi một POD mới. Nếu xóa ReplicaSet rsapp thì các POD cũng xóa theo

Horizontal Pod Autoscaler với ReplicaSet

Horizontal Pod Autoscaler là chế độ tự động scale (nhân bản POD) dựa vào mức độ hoạt động của CPU đối với POD, nếu một POD quá tải - nó có thể nhân bản thêm POD khác và ngược lại - số nhân bản dao động trong khoảng min, max cấu hình

Ví dụ, với ReplicaSet rsapp trên đang thực hiện nhân bản có định 3 POD (replicas), nếu muốn có thể tạo ra một HPA để tự động scale (tăng giảm POD) theo mức độ đang làm việc CPU, có thể dùng lệnh sau:

kubectl autoscale rs rsapp --max=2 --min=1

Lệnh trên tạo ra một hpa có tên rsapp, có dùng tham chiếu đến ReplicaSet có tên rsapp để scale các POD với thiết lập min, max các POD

Để liệt kê các hpa gõ lệnh

kubectl get hpa

Để linh loạt và quy chuẩn, nên tạo ra HPA (HorizontalPodAutoscaler) từ cấu hình file yaml (Tham khảo HPA API ) , ví dụ:

2.hpa.yaml
apiVersion: autoscaling/v1
kind: HorizontalPodAutoscaler
metadata:
 name: rsapp-scaler
spec:
 scaleTargetRef:
  apiVersion: apps/v1
  kind: ReplicaSet
  name: rsapp
 minReplicas: 5
 maxReplicas: 10
 # Thực hiện scale CPU hoạt động ở 50% so với CPU mà POD yêu cầu
 targetCPUUtilizationPercentage: 50

Thực hiện lệnh để triển khai

kubectl apply -f 2.hpa.yaml

Mặc dù có thể sử dụng ReplicaSet một cách độc lập, tuy nhiên trong triển khai hiện nay hay dùng Deployment, với Deployment nó sở hữu một ReplicaSet riêng. Bài tiếp theo sẽ nói về Deployment


Đăng ký nhận bài viết mới
Pod, Node, kubectl (Bài trước)
(Bài tiếp) Deployment