Deployment (Bài trước)
(Bài tiếp) Service Headless

Service trong Kubernetes

Các POD được quản lý trong Kubernetes, trong vòng đời của nó chỉ diễn ra theo hướng - được tạo ra, chạy và khi nó kết thúc thì bị xóa và khởi tạo POD mới thay thế. ! Có nghĩa ta không thể có tạm dừng POD, chạy lại POD đang dừng ...

Mặc dù mỗi POD khi tạo ra nó có một IP để liên lạc, tuy nhiên vấn đề là mỗi khi POD thay thế thì là một IP khác, nên các dịch vụ truy cập không biết IP mới nếu ta cấu hình nó truy cập đến POD nào đó cố định. Để giải quết vấn đề này sẽ cần đến Service.

Service (micro-service) là một đối tượng trừu tượng nó xác định ra một nhóm các POD và chính sách để truy cập đến POD đó. Nhóm cá POD mà Service xác định thường dùng kỹ thuật Selector (chọn các POD thuộc về Service theo label của POD).

Cũng có thể hiểu Service là một dịch vụ mạng, tạo cơ chế cân bằng tải (load balancing) truy cập đến các điểm cuối (thường là các Pod) mà Service đó phục vụ.

kubernetes

Tạo Service Kubernetes

Tham khảo API để viết cấu hình manifest yaml: Service V1 Core

Tạo Service kiểu ClusterIP, không Selector

1.svc1.yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: svc1
spec:
 type: ClusterIP
 ports:
  - name: port1
   port: 80
   targetPort: 80

File trên khai báo một service đặt tên svc1, kiểu của service là ClusterIP, đây là kiểu mặc định (ngoài ra còn có kiểu NodePort, LoadBalancer, ExternalName), phần khai báo cổng gồm có cổng của service (port) tương ứng ánh xạ vào cổng của endpoint (targetPort - thường là cổng Pod).

Triển khai file trên

kubectl apply -f 1.svc1.yaml

# lấy các service
kubectl get svc -o wide

# xem thông tin của service svc1
kubectl describe svc/svc1
kubernetes

Hệ thống đã tạo ra service có tên là svc1 với địa chỉ IP là 10.97.217.42, khi Pod truy cập địa chỉ IP này với cổng 80 thì nó truy cập đến các endpoint định nghĩa trong dịch vụ. Tuy nhiên thông tin service cho biết phần endpoints là không có gì, có nghĩa là truy cập thì không có phản hồi nào.


Tạo EndPoint cho Service (không selector)

Service trên có tên svc1, không có selector để xác định các Pod là endpoint của nó, nên có thể tự tạo ra một endpoint cùng tên svc1

2.endpoint
apiVersion: v1
kind: Endpoints
metadata:
 name: svc1
subsets:
 - addresses:
   - ip: 216.58.220.195   # đây là IP google
  ports:
   - name: port1
    port: 80

Triển khai với lệnh

kubectl apply -f 2.endpoint.yaml

Xem lại thông tin

kubectl describe svc/svc1

Name:       svc1
Namespace:     default
Labels:      <none>
Annotations:    kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration: ...
Selector:     <none>
Type:       ClusterIP
IP:        10.97.217.42
Port:       port1 80/TCP
TargetPort:    80/TCP
Endpoints:     216.58.220.195:80
Session Affinity: None
Events:      <none>

Như vậy svc1 đã có endpoints, khi truy cập svc1:80 hoặc svc1.default:80 hoặc 10.97.217.42:80 có nghĩa là truy cập 216.58.220.195:80

Do có dịch vụ CoreDns nên có thể truy cập thông qua phân giải tên, truy cập đến service theo cấu trúc namespace.servicename nếu cùng namespace chỉ cần servicenname

Ví dụ trên sử dụng Service (không có Selector), cần tạo Endpoint có tên cùng tên Service: dùng loại này khi cần tạo ra một điểm truy cập dịch vụ tương tự như proxy đến một địa chỉ khác (một server khác, một dịch vụ khác ở namespace khác ...)


Thực hành tạo Service có Selector, chọn các Pod là Endpoint của Service

Trước tiên triển khai trên Cluster 2 POD chạy độc lập, các POD đó đều có nhãn app: app1

3.pods.yaml

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: myapp1
 labels:
  app: app1
spec:
 containers:
 - name: n1
  image: nginx
  resources:
   limits:
    memory: "128Mi"
    cpu: "100m"
  ports:
   - containerPort: 80
---
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: myapp2
 labels:
  app: app1
spec:
 containers:
 - name: n1
  image: httpd
  resources:
   limits:
    memory: "128Mi"
    cpu: "100m"
  ports:
   - containerPort: 80

Triển khai file trên

kubectl apply -f 3.pods.yaml
kubernetes

Nó tạo ra 2 POD myapp1 (192.168.41.147 chạy nginx) và myapp2 (192.168.182.11 chạy httpd), chúng đều có nhãn app=app1

Tiếp tục tạo ra service có tên svc2 có thêm thiết lập selector chọn nhãn app=app1

4.svc2.yaml

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: svc2
spec:
 selector:
   app: app1
 type: ClusterIP
 ports:
  - name: port1
   port: 80
   targetPort: 80

Triển khai và kiểm tra

$ 04-svc $ kubectl apply -f 4.svc2.yaml
service/svc2 created

$ 04-svc $ kubectl describe svc/svc2
Name:       svc2
Namespace:     default
Labels:      <none>
Annotations:    kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration: ...
Selector:     app=app1
Type:       ClusterIP
IP:        10.100.165.105
Port:       port1 80/TCP
TargetPort:    80/TCP
Endpoints:     192.168.182.11:80,192.168.41.147:80
Session Affinity: None
Events:      <none>

Thông tin trên ta có, endpoint của svc2192.168.182.11:80,192.168.41.147:80, hai IP này tương ứng là của 2 POD trên. Khi truy cập địa chỉ svc2:80 hoặc 10.100.165.105:80 thì căn bằng tải hoạt động sẽ là truy cập đến 192.168.182.11:80 (myapp1) hoặc 192.168.41.147:80 (myapp2)


Thực hành tạo Service kiểu NodePort

Kiểu NodePort này tạo ra có thể truy cập từ ngoài internet bằng IP của các Node, ví dụ sửa dịch vụ svc2 trên thành dịch vụ svc3 kiểu NodePort

5.svc3.yaml

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: svc3
spec:
 selector:
   app: app1
 type: NodePort
 ports:
  - name: port1
   port: 80
   targetPort: 80
   nodePort: 31080

Trong file trên, thiết lập kiểu với type: NodePort, lúc này Service tạo ra có thể truy cập từ các IP của Node với một cổng nó ngẫu nhiên sinh ra trong khoảng 30000-32767. Nếu muốn ấn định một cổng của Service mà không để ngẫu nhiên thì dùng tham số nodePort như trên.

Triển khai file trên

kubectl appy -f 5.svc3.yaml

Sau khi triển khai có thể truy cập với IP là địa chỉ IP của các Node và cổng là 31080, ví dụ 172.16.10.101:31080


Ví dụ ứng dụng Service, Deployment, Secret

Trong ví dụ này, sẽ thực hành triển khai chạy máy chủ nginx với mức độ áp dụng phức tạp hơn đó là:

 • Xây dựng một image mới từ image cơ sở nginx rồi đưa lên registry Hub Docker đặt tên là ichte/swarmtest:nginx
 • Tạo Secret chứa xác thực SSL sử dụng bởi ichte/swarmtest:nginx
 • Tạo deployment chạy/quản lý các POD có chạy ichte/swarmtest:nginx
 • Tạo Service kiểu NodePort để truy cập đến các POD trên

Xây dựng image ichte/swarmtest:nginx

Image cơ sở là nginx (chọn tag bản 1.17.6), đây là một proxy nhận các yêu cầu gửi đến. Ta sẽ cấu hình để nó nhận các yêu cầu http (cổng 80) và https (cổng 443).

Tạo ra thư mục nginx để chứa các file dữ liệu, đầu tiên là tạo ra file cấu hình nginx.conf, file cấu hình này được copy vào image ở đường dẫn /etc/nginx/nginx.conf khi build image.

1) Chuẩn bị file cấu hình nginx.conf

nginx.conf

error_log /var/log/nginx/error.log warn;
pid    /var/run/nginx.pid;

events {
 worker_connections 4096; ## Default: 1024
}


http {
  include    /etc/nginx/mime.types;
  default_type application/octet-stream;

  log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
           '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
           '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';

  access_log /var/log/nginx/access.log main;

  sendfile    on;
  keepalive_timeout 65;
  #gzip on;
  server {
    listen 80;
    server_name localhost;          # my-site.com
    root /usr/share/nginx/html;
  }
  server {
    listen 443 ssl;
    server_name localhost;          # my-site.com;
    ssl_certificate /certs/tls.crt;      # fullchain.pem
    ssl_certificate_key /certs/tls.key;    # privkey.pem
    root /usr/share/nginx/html;
  }
}

Để ý file cấu hình này, thiết lập nginx lắng nghe yêu cầu gửi đến cổng 80 và 443 (tương ứng với 2 server), thư mục gốc làm việc mặc định của chúng là /usr/share/nginx/html, tại đây sẽ copy và một file index.html

2) Chuẩn bị file index.html

index.html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Nginx - Test!</title></head>
<body>
  <h1>Chạy Nginx trên Kubernetes</h1>  
</body>
</html>

3) Xây dựng image mới

Tạo Dockerfile xây dựng Image mới, từ image cơ sở nginx:1.17.6, có copy 2 file nginx.confindex.html vào image mới này

Dockerfile

FROM nginx:1.17.6
COPY nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf
COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html

Build thành Image mới đặt tên là ichte/swarmtest:nginx (đặt tên theo tài khoản của bạn trên Hub Docker, hoặc theo cấu trúc Registry riêng nếu sử dụng) và push Image nên Docker Hub

# build image từ Dockerfile, đặt tên image mới là ichte/swarmtest:nginx
docker build -t ichte/swarmtest:nginx -f Dockerfile .

# đẩy image lên hub docker
docker push ichte/swarmtest:nginx

Tạo Deployment triển khai các Pod chạy ichte/swarmtest:nginx

6.nginx.yaml

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: nginx
spec:
 replicas: 1
 selector:
  matchLabels:
   app: nginx
 template:
  metadata:
   labels:
    app: nginx
  spec:
   containers:
   - name: nginx
    image: ichte/swarmtest:nginx
    imagePullPolicy: "Always"
    resources:
     limits:
      memory: "128Mi"
      cpu: "100m"
    ports:
    - containerPort: 80
    - containerPort: 443

Khi triển khai file này, có lỗi tạo container vì trong cấu hình có thiết lập SSL (server lắng nghe cổng 443) với các file xác thực ở đường dẫn /certs/tls.crt, /certs/tls.key nhưng hiện tại file này không có, ta sẽ sinh hai file này và đưa vào qua Secret

Tự sinh xác thực với openssl

Xác thực SSL gồm có server certificateprivate key, đối với nginx cấu hình qua hai thiết lập ssl_certificatessl_certificate_key tương ứng ta đã cấu hình là hai file tls.crt, tls.key. Ta để tên này vì theo cách đặt tên của letsencrypt.org, sau này bạn có thể thận tiện hơn nếu xin xác thực miễn phí từ đây.

Thực hiện lệnh sau để sinh file tự xác thực

openssl req -nodes -newkey rsa:2048 -keyout tls.key -out ca.csr -subj "/CN=xuanthulab.net"
openssl x509 -req -sha256 -days 365 -in ca.csr -signkey tls.key -out tls.crt

Đến đây có 2 file tls.keytls.crt

Tạo Secret tên secret-nginx-cert chứa các xác thực

Thi hành lệnh sau để tạo ra một Secret (loại ổ đĩa chứa các thông tin nhạy cảm, nhỏ), Secret này kiểu tls, tức chứa xác thức SSL

kubectl create secret tls secret-nginx-cert --cert=certs/tls.crt --key=certs/tls.key

Secret này tạo ra thì mặc định nó đặt tên file là tls.crttls.key có thể xem với lệnh

kubectl describe secret/secret-nginx-cert

Sử dụng Secret cho Pod

Đã có Secret, để POD sử dụng được sẽ cấu hình nó như một ổ đĩa đê Pod đọc, sửa lại Deployment 6.nginx.yaml như sau:

6.nginx.yaml

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: nginx
spec:
 replicas: 1
 selector:
  matchLabels:
   app: nginx
 template:
  metadata:
   labels:
    app: nginx
  spec: 
   volumes:
    - name: cert-volume
     secret:
       secretName: "secret-nginx-cert" 
   containers:
   - name: nginx
    image: ichte/swarmtest:nginx
    imagePullPolicy: "Always"
    resources:
     limits:
      memory: "128Mi"
      cpu: "100m"
    ports:
    - containerPort: 80
    - containerPort: 443 
    volumeMounts:
     - mountPath: "/certs"
      name: cert-volume 

Tạo Service truy cập kiểu NodePort

Thêm vào cuỗi file 6.nginx.yaml

---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: my-nginx
spec:
 type: NodePort
 ports:
 - port: 8080    # cổng dịch vụ ánh xạ vào cổng POD
  targetPort: 80  # cổng POD ánh xạ vào container
  protocol: TCP
  name: http
  nodePort: 31080  # cổng NODE ánh xạ vào cổng dịch vụ (chỉ chọn 30000-32767)

 - port: 443
  targetPort: 443
  protocol: TCP
  name: https
  nodePort: 31443
 # Chú ý đúng với Label của POD tại Deployment
 selector:
  app: nginx

Giờ có thể truy cập từ địa chỉ IP của Node với cổng tương ứng (Kubernetes Docker thì http://localhost:31080 và https://localhost:31443)

kubernetes

Đăng ký nhận bài viết mới
Deployment (Bài trước)
(Bài tiếp) Service Headless