Service Headless (Bài trước)
(Bài tiếp) PV, PVC

DaemonSet trong Kubernetes

DaemonSet (ds) đảm bảo chạy trên mỗi NODE một bản copy của POD. Triển khai DaemonSet khi cần ở mỗi máy (Node) một POD, thường dùng cho các ứng dụng như thu thập log, tạo ổ đĩa trên mỗi Node ... Dưới đây là ví dụ về DaemonSet, nó tạo tại mỗi Node một POD chạy nginx

Tham khảo API DeamonSet

1.ds.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: DaemonSet
metadata:
 name: dsapp
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: ds-nginx
 template:
  metadata:
   labels:
    app: ds-nginx
  spec:
   containers:
   - name: nginx
    image: nginx
    resources:
     limits:
      memory: "128Mi"
      cpu: "100m"
    ports:
    - containerPort: 80

Triển khai

kubectl apply -f 1.ds.yaml
kubernetes
# Liệt kê các DaemonSet
kubectl get ds -o wide

# Liệt kê các POD theo nhãn
kubectl get pod -o wide -l "app=ds-nginx"

# Chi tiết về ds
kubectl describe ds/dsapp

# Xóa DaemonSet
kubectl delete ds/dsapp

Mặc định NODE master của kubernetes không cho triển khai chạy các POD trên nó để an toàn, nếu muốn cho phép tạo Pod trên node Master thì xóa đi taint có tên node-role.kubernetes.io/master

# xóa taint trên node master.xtl cho phép tạo Pod
kubectl taint node master.xtl node-role.kubernetes.io/master-

# thêm taint trên node master.xtl ngăn tạo Pod trên nó
kubectl taint nodes master.xtl node-role.kubernetes.io/master=false:NoSchedule

Job trong Kubernetes

Job (jobs) có chức năng tạo các POD đảm bảo nó chạy và kết thúc thành công. Khi các POD do Job tạo ra chạy và kết thúc thành công thì Job đó hoàn thành. Khi bạn xóa Job thì các Pod nó tạo cũng xóa theo. Một Job có thể tạo các Pod chạy tuần tự hoặc song song. Sử dụng Job khi muốn thi hành một vài chức năng hoàn thành xong thì dừng lại (ví dụ backup, kiểm tra ...)

Khi Job tạo Pod, Pod chưa hoàn thành nếu Pod bị xóa, lỗi Node ... nó sẽ thực hiện tạo Pod khác để thi hành tác vụ.

Tham khảo Api Job

02-job.yaml
apiVersion: batch/v1
kind: Job
metadata:
 name: myjob
spec:
 # Số lần chạy POD thành công
 completions: 10
 # Số lần tạo chạy lại POD bị lỗi, trước khi đánh dấu job thất bại
 backoffLimit: 3
 # Số POD chạy song song
 parallelism: 2
 # Số giây tối đa của JOB, quá thời hạn trên hệ thống ngắt JOB
 activeDeadlineSeconds: 120

 template:
  spec:
   containers:
   - name: busybox
    image: busybox
    command:
     - /bin/sh
     - -c
     - date; echo "Job executed"
   restartPolicy: Never
# Triển khai 1 job
kubectl apply -f 2.job.yaml

# Thông tin job có tên myjob
kubectl describe job/myjob
kubernetes

CronJob trong Kubernetes

CronJob (cj) - chạy các Job theo một lịch định sẵn. Việc lên lịch cho CronJob khai báo giống Cron của Linux. Xem Sử dụng Cron, Crontab từ động chạy script trên Server Linux

Ví dụ: tham khảo API CronJob

3.cronjob.yaml
apiVersion: batch/v1beta1
kind: CronJob
metadata:
 name: mycronjob
spec:
 # Một phút chạy một Job
 schedule: "*/1 * * * *"
 # Số Job lưu lại
 successfulJobsHistoryLimit: 3
 jobTemplate:
  spec:
   template:
    spec:
     containers:
     - name: busybox
      image: busybox
      args:
      - /bin/sh
      - -c
      - date; echo "Job in CronJob"
     restartPolicy: Never
kubernetes
# Danh sách các CronJob
kubectl get cj -o wide

# Danh sách các Job
kubectl get jobs -o wide

Đăng ký nhận bài viết mới
Service Headless (Bài trước)
(Bài tiếp) PV, PVC