Middleware là gì?

Middleware là những đoạn code nó nằm giữa request và response (yêu cầu và đáp ứng trả về), nó nhận các yêu cầu, thi hành các mệnh lệnh tương ứng trên yêu cầu đó, sau khi hoàn thành nó trả về (response) hoặc chuyển kết quả ủy thác cho một Middleware khác trong hàng đợi.

Để hiểu Middleware đọc thêm: HTTM Message.

Trong PHP, Slim Framework là một framework siêu nhỏ xây dựng theo kiểu Middleware.

Cài đặt và tìm hiểu Slim

Để cài đặt sử dụng lệnh composer ở thư mục dự án:

composer require slim/slim "^3.0"

Hoặc vào trang chủ Slim tải về đặt ở thư mục dự án.

Bắt đầu sử dụng Slim: thật đơn giản, chỉ cần thêm dòng code sau: 

(Ví dụ với file index.php)

<?php 

require 'vendor/autoload.php';

Hello Slim

<?php
use \Psr\Http\Message\ServerRequestInterface as Request;
use \Psr\Http\Message\ResponseInterface as Response;

require 'vendor/autoload.php';

$app = new \Slim\App;
$app->get('/hello/{name}', function (Request $request, Response $response) {
    $name = $request->getAttribute('name');
    $response->getBody()->write("Hello, $name");

    return $response;
});
$app->run();

Đoạn mã trên triển khai một Middleware, Middleware này đáp ứng yêu cầu URL gửi đến có dạng /hello/{name}. Từ Request nhận được, nấy $name và thiết lập cho body của Response một dòng chào mừng.