Cú pháp hàm preg_grep()

Hàm preg_grep sử dụng biểu thức RegExp (xem cách viết biểu thức chính quy RegExp) để trích xuất các phần tử của mảng mà phần tử đó phù hợp với RegExp.

preg_grep ($pattern, array $input)
 • $pattern : Biểu thức RegExp để tìm kiếm
 • $input : Mảng chứa các phần tử cần tìm để trích xuất

Hàm preg_grep trả về một mảng chứa các cặp $key => $value tương ứng trong $input mà phù hợp với $pattern

Ví dụ hàm preg_grep()

Cho một mảng chứa các giá trị, tìm các phần tử là số trong mảng đó.

  $pattern = '/(\d+)/';
  $input = array(
    'sdfja dsfdsf',
    123,
    'sdfsdf sdf',
    '3243',
    'sdfdsf',
    '4344'
  );
  $rt = preg_grep($pattern, $input);
  print_r($rt);

//OUT:
Array ( 
  [1] => 123 
  [3] => 3243 
  [5] => 4344 )
  

Đăng ký nhận bài viết mới