Cú pháp hàm preg_split()

Hàm preg_split sử dụng RegExp (xem cách viết biểu thức chính quy RegExp) chia chuỗi thành mảng cách phần tử chuỗi nhỏ.

preg_split($pattern,$subject)

Hàm này tìm trong $subject các chuỗi con phù hợp với mẫu $pattern là một biểu thức RegExp, thay thế chuỗi tìm thấy bởi $replacement

 • $pattern : Biểu thức RegExp để tìm kiếm
 • $subject : Chuỗi nhập vào để tìm kiếm và chia nhỏ

Hàm preg_split trả về một mảng chứa các chuỗi con, được chia ra bởi các điểm biên xác định bởi $pattern.

Ví dụ hàm preg_split()

Ví dụ 1 về preg_split

Cho một chuỗi, biểu diễn địa chỉ IP, chia nhỏ xác định các thành phần của IP đó


<?php
  $ip = "192.168.1.1";
  $iparr = preg_split ("/\./", $ip);
  
  print "$iparr[0] <br />";
  print "$iparr[1] <br />" ;
  print "$iparr[2] <br />" ;
  print "$iparr[3] <br />" ;
?>

//OUT:
//192 
//168 
//1 
//1 
 

Ví dụ 2 về preg_split

Cho một chuỗi, chia nhỏ chuỗi thành các từ, điểm chia là các ký tự khoảng trắng hoặc ,

<?php
  $keywords = preg_split("/[\s,]+/", "Chào các bạn, cùng nhau học lập trình PHP");
  print_r($keywords);
?>

//OUT: 
Array
(
  [0] => Chào
  [1] => các
  [2] => bạn
  [3] => cùng
  [4] => nhau
  [5] => học
  [6] => lập
  [7] => trình
  [8] => PHP
)

 

Đăng ký nhận bài viết mới