Ngăn chặn CSRF với ZF3

Cross-site request forgery (CSRF) là kiểu tấn công điều hướng người dùng chuyển một thông tin HTTP Request tới một site nào đó. Thông qua tấn công CSRF, mã độc có thể thi hành các lệnh độc hại từ một người dùng mà website tin là hợp lệ, thường thi là các lệnh chuyển thông tin nhạy cảm (shopping card, form thanh toán ...)

Để bảo vệ tấn công CSRF cần thực hiện các việc sau:

 1. Phải chắc chắn form có phát sinh ngẫu nhiên một mã token và lưu nó ở PHP session
 2. Thêm vào một phần tử form với thuộc tính ẩn có chứa giá trị token
 3. Mỗi khi form gửi đến bởi người dùng, tiến hành so sánh giá trị ẩn gửi lên bởi form và giá trị lưu ở PHP Session

Với ZF3 làm việc này rất đơn giản, bạn chỉ cần thêm vào FORM MODEL một phần tử csrf với cú pháp như sau:

// Add the CSRF field
$this->add([
 'type' => 'csrf',
 'name' => 'csrf',
 'options' => [
  'csrf_options' => [
   'timeout' => 600
  ]
 ],
]);

Ở template Render FORM (.phtml) thì thêm mã dựng phần tử

<?= $this->formElement($form->get('csrf')); ?>

Bảo vệ Form với CAPTCHA

Một CAPTCHA là cách kiểm cha để xác định xem người dùng là NGƯỜI hay ROBOT tự động truy cập site.

Có vài loại CAPTCHA, nó hoạt động theo cách:

 1. Mỗi chuỗi bí mật (các từ) phát sinh bởi website, lưu tại PHP Session
 2. Một hình ảnh biến dạng phát sinh dựa trên chuỗi bí mật, ảnh này hiện thị cho người dùng
 3. Site yêu cầu người dùng nhập các ký tự bằng cách nhìn hình ảnh đã biến dạng đó
 4. Nếu gõ đúng các từ bí mật, thì đó là người

Zend Framework có sẵn thư viện CAPTCHA, tuy nhiên để sử dụng bạn cần đảm báo đã tích hợp vào dự án bằng lệnh composer

composer require zendframework/zend-captcha

Để sử dụng Captcha kiểu Figlet chạy thêm lệnh Composer

composer require zendframework/zend-text

Để tích hợp CAPTCHA vào FORM bạn chỉ việc thêm phần tử captcha vào form như sau:

$this->add([
 'type' => 'captcha',
 'name' => 'captcha',
 'options' => [
  'label' => 'Human check',
  'captcha' => [
   'class' => '[captcha_class_name]',
    //Kiểu captcha va thiết lập tùy loại captcha

  ],
 ],
]);

Sau đó ở template (.phtml) thêm đoạn dựng mã HTML cho captcha

<?= $this->formElement($form->get('captcha')); ?>

Giờ bạn mở lại ví dụ ở phần trước (VÍ DỤ VỀ FORM) và sẽ thực hành thêm mã captcha vào FORM

Captcha kiểu Figlet

Bạn thêm vào FORM MODEL phần tử captcha như sau:

$form->add([ //$this->
	'type' => 'captcha',
	'name' => 'captcha',
	'attributes' => [
	],
	'options' => [
		'label' => 'Kiểm tra bạn không phải Robot',
		'captcha' => [
			'class' => 'Figlet',
			'wordLen' => 6,
			'expiration' => 600,
		],
	],
]);

Nhớ là ở template (.phtml) đã thêm mã như trên. Chạy thử sẽ có captcha Figlet

captcha

Captcha kiểu Dumb

Bạn thêm vào FORM MODEL phần tử captcha như sau:

$this->add([ //$this->
  'type' => 'captcha',
  'name' => 'captcha',
  'attributes' => [
  ],
  'options' => [
    'label' => 'Kiểm tra bạn không phải Robot',
    'captcha' => [
      'class' => 'Dumb',
      'wordLen' => 2,
      'expiration' => 600,
      'label'=>'Nhập chuỗi sau theo thứ tự ngược lại:'
    ],
  ],
]);

Chạy thử sẽ có captcha Dumb

captcha

Captcha kiểu Image

Captcha tạo ra một ảnh các ký tự, sử dụng font chữ do bạn chỉ ra. Bạn thêm vào FORM MODEL phần tử captcha như sau:

$this->add([ //$this->
  'type' => 'captcha',
  'name' => 'captcha',
  'attributes' => [
  ],
  'options' => [
    'label' => 'Bạn có phải là người',
    'captcha' => [
      'class' => 'Image',
      'imgDir' => 'public/img/', //Nơi lưu ảnh captcha
      'suffix' => '.png',
      'imgUrl' => '/zendform/public/img/', //URL captcha
      'imgAlt' => 'CAPTCHA Image',
      'font'  => 'public/fonts/MidnightBangkok.ttf', //FONT chữ
      //Lấy font: https://www.1001freefonts.com/
      'fsize' => 60,
      'width' => 350,
      'height' => 100,
      'expiration' => 600,
      'dotNoiseLevel' => 40,
      'lineNoiseLevel' => 3
    ],
  ],
]);

Chạy thử sẽ có captcha Image

captcha

Captcha kiểu ReCaptcha

Là một dịch vụ Captcha của Google, bạn cần tích hợp thêm thư viện bằng lệnh composer sau:

composer require zendframework/zendservice-recaptcha

Bạn vào trang https://www.google.com/recaptcha/ đăng ký và lấy được mã site_keysecret_key là mã truy cập API ReCaptcha, sau đó tạo reCaptcha bằng cách

$this->add([ //$this->
  'type' => 'captcha',
  'name' => 'captcha',
  'attributes' => [
  ],
  'options' => [
    'captcha' => [
      'class' => 'ReCaptcha',
      'site_key' => '.........',//key của bạn điền vào
      'secret_key' => '..........'//key của bạn điền vào
    ],
  ],
]);

captcha
    

Đăng ký nhận bài viết mới