Validator viết cần áp dụng giao diện Zend\Validator\ValidatorInterface bạn phải định nghĩa hai hàm cho Validator của bạn gồm: isValid() và getMessages().

Tạo ra lớp Validator riêng đơn giản

class MyValid\Float extends Zend\Validator\AbstractValidator
{
    const FLOAT = 'float';
    protected $messageTemplates = array(
        self::FLOAT => "'%value%' is not a floating point value"
    );

    public function isValid($value)
    {
        $this->setValue($value);

        if (!is_float($value)) {
            $this->error(self::FLOAT);
            return false;
        }

        return true;
    }
}

Tạo ra lớp Validator kiểm tra dữ liệu phức tạp hơn

class MyValid\NumericBetween extends Zend\Validator\AbstractValidator
{
    const MSG_NUMERIC = 'msgNumeric';
    const MSG_MINIMUM = 'msgMinimum';
    const MSG_MAXIMUM = 'msgMaximum';

    public $minimum = 0;
    public $maximum = 100;

    protected $messageVariables = array(
        'min' => 'minimum',
        'max' => 'maximum'
    );

    protected $messageTemplates = array(
        self::MSG_NUMERIC => "'%value%' is not numeric",
        self::MSG_MINIMUM => "'%value%' must be at least '%min%'",
        self::MSG_MAXIMUM => "'%value%' must be no more than '%max%'"
    );

    public function isValid($value)
    {
        $this->setValue($value);

        if (!is_numeric($value)) {
            $this->error(self::MSG_NUMERIC);
            return false;
        }

        if ($value < $this->minimum) {
            $this->error(self::MSG_MINIMUM);
            return false;
        }

        if ($value > $this->maximum) {
            $this->error(self::MSG_MAXIMUM);
            return false;
        }

        return true;
    }
}

 


Đăng ký nhận bài viết mới