Controller Plugin trong Zend Framework

Tìm hiểu các Plugin trong Controller như plugin layout, url, redirect. Cách tự xây dựng Plugin trong Controller với Zend Framework

Giới thiệu về Event Manager trong Skeleton App

Event Manager khái niệm cơ bản nhất trong Skeleton Zend App

Plugin Manager trong Zend Framework

Tìm hiểu về hệ thống các Plugin Manager, đối tượng quản lý mở rộng của Service Manager ứng dụng trong ZF
Service Manager cơ bản trong Zend Framework

Service Manager cơ bản trong Zend Framework

Vai trò của Service Manager là trung tâm dịch vụ của ứng dụng ZF, cách lấy ServiceManager và đăng ký các dịch vụ, cấu hình Service Manager khởi tạo dịch vụ

Zend MVC - Controller trong Zend Framework

Vai trò của Controller, lớp cơ sở AbstractController, các tác vụ trong action như đọc HTTP Request GET / POST, cách config đăng ký controller trong ZF

Lớp Request và Response trong Zend Framework

Cách tạo ra các Request và Response trong ZF, cách lấy Zend\Http\Response và Zend\Http\Request đối tượng biểu diễn thông điệp HTTP mà Server nhận được hoặc gửi về cho khách

Ứng dụng Zend Framework hoạt động theo mô hình MVC

Zend Framework áp dụng mô hình lập trình ba lớp MVC, mô tả quá trinh tương tác của các thành phần trong ứng dụng

Tìm hiểu vòng đời ứng dụng Zend Framework và các sự kiện

Tìm hiểu hoạt động, vòng đời cơ bản của Zend Framework với ứng dụng khung, các sự kiện diễn ra như bootstrap, route, render, dispatch, finish

Nạp thư viện và module trong Zend Framework

Tìm hiểu về cơ chế tự động nạp thư viện và các module trong Zend Framework theo chuẩn PSR-4 và ModuleManager

Cài đặt Zend Framework chương trình đầu tiên

Cài đặt thiết lập chương trình khung Zend skeleton application, cấu trúc ứng dụng Zend Framework 3 cơ bản để phát triển website

Biến đối tượng thành mảng và ngược lại với zend-hydrator

Cách sử dụng zend-hydrator để biến một đối tượng PHP thành mảng và ngược lại chuyển mảng thành đối tượng của một lớp nào đó

Các phần tử cơ bản của Zend Form

Tạo các phần tử (control) trong Zend Form bằng cách khởi tạo trực tiếp hoặc bằng khai báo tham số, các phần tử form hay dùng như Text, Select, Checkbox, Radio

Phân quyền với zend-permissions-rbac

Tìm hiểu zend-permissions-rbac phân quyền trong ZF đã để quyền người dùng theo cách Rbac.

Router trong Zend Framework

Tìm hiểu về Route trong ZF với các lớp như RouteMatch, TreeRouteStack , Literal, Segment để định tuyển URL trong website

Phân quyền truy cập với zend-permissions-acl

Tìm hiểu ACL trong ZF để phân quyền người dùng, cho phép hay cấm truy cập một tài nguyên nào đó, thực hiện một hành động nào đó trong hệ thống

PhpRender trong Zend Framework

Tìm hiểu PhpRenderer gói cơ sở để xây dựng lên khái niệm View, ViewModel trong ZF dùng để render HTML, template HTML

zend-stratigility - nền tảng cho Middleware

Zend Stratigility là nền tảng để xây dựng và thi hành các Middleware pipeline

Hiểu về cấu hình trong ứng dụng Zend Framework

Tìm hiểu cách bố trí các thiết lập config trong ứng dụng Zend Framework, các cấu hình ở cấp độ ứng dụng và cấp độ module, cách đọc các config

EventManager toàn tập

Tìm hiểu lập trình với zend-eventmanager, lập trình theo sự kiện trong Zend Framework và PHP
Sử dụng mã hóa password Bcrypt của ZF

Sử dụng mã hóa password Bcrypt của ZF

Sử dụng thuật toán Bcrypt để phát sinh password và xác thực password trong ZF

Đăng ký nhận bài viết mới