Event Manager (Bài trước)
(Bài tiếp) MVC Controller

Thông thường một website có ba chức năng: mã triển khai logic xử lý dữ liệu, code triển khai chức năng tương tác người dùng, code dựng mã HTML

Trước đây, không dùng PHP Framework, lập trình viên thường trộn lẫn ba loại code chức năng đó trong một file script, làm cho việc bảo trì và mở rộng rất khó khăn.

Giờ đây, PHP trở thành ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, mã bạn viết tổ chức thành từng class. Mô hình MVC là gợi ý giúp bạn tổ chức các lớp ở mức độ tốt hơn, dễ dàng bảo trì. Trong MVC các lớp chuyên về xử lý dữ liệu được gọi là model, code thực hiện việc dựng HTML gọi là view, và các lớp tương tác trực tiếp với người dùng gọi là controller.

Bằng cách phân chia giữa model và view, giảm tối đa sự phụ thuộc qua lại giữa chúng, lớp này thay đổi ảnh hưởng ít nhất tới lớp khác.

Hình vẽ sau mô tả sự hoạt động của Zend Framework theo mô hình ba lớp MVC

PHP MVC

Các thành phần Model, View, Controller trong Zend Framework bạn sẽ học dần sau.


Đăng ký nhận bài viết mới
Event Manager (Bài trước)
(Bài tiếp) MVC Controller