Thuộc tính soft và smooth của Edge

Trong SketchUp, các thuộc tính sau cho phép bạn điều khiển cách hiện thị của các đường biên (Edge), có thể bật hộp thoại Entity Info để xem thuộc tính này của Edge:

Thuộc tính soft: khi kích hoạt thuộc tính này, đường bị ẩn và các mặt có biên là đường này kết hợp thành một đối tượng mặt (Surface Entity). Một bề mặt được kết hợp bởi một hoặc nhiều mặt xung quanh, bề mặt này ứng sử như một đối tượng khi bạn chọn nó hay tô vật liệu (tô màu) trên nó 1

Thuộc tính smooth thêm vào các bóng tô làm cho bề mặt mềm mại và liên tục. Khi chỉ chọn smooth không thì đường biên vẫn hiện thị: 2

Bạn cũng có thể ẩn đi đường biên (Edge). Khi ẩn (hidden), đường biên ẩn tuy nhiên các các mặt vẫn độc lập không kết hợp lại thành một đối tượng độc lập 3

Thiết lập soft và smooth cùng lúc

Trong SketchUp thuộc tính soft và smooth thường đi cùng nhau. Sử dụng công cụ Erase để nhanh chóng thiết lập hai thuộc tính này sau đó bật hộp thoại Soften Edges (chọn menu Windows > Soften Edges) để tinh chỉnh nếu cần thiết:

Chọn công cụ Eraser (có thể nhấn phím E), sau đó nhấn phím Ctrl (trong macOS là phím Option), bấm vào các đường muốn ẩn (đường đó sẽ có thuộc tính soft và smooth).

Dùng Eraser đồng thời nhấn Ctrl + Shift (macOS Option + Shift) chọn vào biên đường để undo, phục hồi smooth và soft

Hiding geometry

Thường khi vẽ một model, bạn không cần hiện thị đường đánh dấu cho mọi đường trong model. Thiết lập soft ẩn đi các đường nhưng các mặt vẫn tồn tại để bạn có thể đổ vật liệu vào các mặt. Nếu muốn ẩn đi đường có thể dùng tính năng Hide, có thể ẩn đường, mặt ... theo các bước

  • Chọn đối tượng hình học muốn ẩn (đường, mặt ...)
  • Phải chuột trên đối tượng, chọn Hide

Như hình thấy, đường ẩn nhưng mặt vẫn tồn tại. Khi đường ẩn thì bạn không thể chọn nó, nếu muốn có thể chọn hãy bật chế độ xem các đối tượng hình học ẩn ở phần sau

Xem các đối tượng hình ẩn

Trong SketchUp, các đối tượng hình ẩn không bị mất đi, chỉ có điều bạn không nhìn thấy nó.

Để xem các đối tượng hình nhưng vẫn để nó ở chế độ ẩn chọn View > Hidden Geometry. Tất cả đối tượng ẩn hiện thị ở chế độ ảo (xem hình, các nét đứt biên ẩn) cho phép chọn đối tượng ẩn.


Đăng ký nhận bài viết mới