SelectionObserver (Bài trước)
(Bài tiếp) Menu, Command

Hộp thoại Dialog Box trong SketchUp

Hộp thoại để hiện thị thông tin và nhận thông tin từ người dùng, bằng cách sử dụng các phương thức tại module UI có thể tạo ra các hộp thoại:

  • Hộp thoại đơn giản, hiện thị thông báo và các nút bấm tương tác
  • Các hộp thoại của SketchUp để mở và lưu file
  • Các hộp thoại cấu hình: Model Info, System Preferences

Message box

Hộp thoại này hiện thị thông tin cho người dùng, bạn có thể tùy chọn một số nút bấm. Tạo hộp thoại này bằng phương thức UI.messagebox

  • message chuỗi thông tin
  • type hằng số định nghĩa các nút bấm thêm vào hộp thoại (tùy chọn)
  • title chuỗi Title hộp thoại

Ví dụ:

UI.messagebox "Xin chào, đây là hộp thoại!", MB_OKCANCEL

Có các loại nút bấm như: MB_OK, MB_OKCANCEL, MB_RETRYCANCEL, MB_ABORTRETRYCANCEL, MB_YESNO, MB_YESNOCANCEL, MB_MULTILINE

Giá trị trả về khi đóng hộp thoại có thể là: IDOK, IDCANCEL, IDABORT, IDRETRY, IDIGNORE, IDYES, IDNO

result = UI.messagebox('Bạn có đồng ý?', MB_YESNO)
if result == IDYES
  UI.messagebox('Bạn đã đồng ý!')
end

Hộp thoại Inputbox

Hộp thoại này cho phép nhập các thông tin, tạo ra bằng phương thức UI.inputbox(prompts, defaults, title), trả về là mảng các giá trị nhập vào, các tham số là:

  • prompts mảng các chuỗi, xuất hiện như tiêu đề của box nhập liệu
  • defaults mảng giá trị mặc định
  • title tiêu đề
prompts = ["Tên của bạn:", "Tuổi:", "Giới tính:"]
defaults = ["Tên", "20", "Nam"]
input = UI.inputbox(prompts, defaults, "Điền thông tin")

Một vài hộp thoại khác

UI.openpanelUI.savepanel mở hộp thoại SketchUp Open Dialog và hộp thoại SketchUp Save Dialog, hai hộp thoại này nó trả về đường dẫn lựa chọn, ví dụ:

path = UI.savepanel "Lưu file", "/home/skps", "new_file.skp"

Mở các thành phần của hộp thoại Window > Preferences bằng phương thức UI.show_model_info, tham số là thành phần lấy bằng phương thức UI.model_info_pages

UI.show_model_info "Rendering"

Đăng ký nhận bài viết mới
SelectionObserver (Bài trước)
(Bài tiếp) Menu, Command