Trong phần này sẽ tìm hiểu về cấu trúc cơ bản của một thư mục dự án viết Script Ruby, Extension cho SketchUp, cấu hình để nạp Extension từ thư mục bên ngoài vào SketchUp, cấu hình để Debugger làm việc với Sketchup trong môi trường IDE Visual Studio Code, thông qua đó để gỡ rối các script ruby viết cho Sketchup

Ví dụ cấu trúc một dự án ruby cho Sketchup

Ví dụ đầu tiên này, tạo ra một Extension có chức năng vẽ một khối lập phương (cube). Trong Code có khai báo tạo ra một Module chính tên là XuanThuLab, bên trong nó có module MyCube chứa hàm create_cube để vẽ hình lập phương.

Tổ chức, thư mục và các file như sau:

01-first-cube
 ├── first-cube.rb
 └── src
   └── main.rb

Trong đó thư mục 01-first-cube là thư mục gốc của dự án, các file code sẽ lưu vào thư mục con src

01-first-cube/first-cube.rb
# Dùng để Sketchup nạp src/main
require 'sketchup.rb'
require 'extensions.rb'

module XuanThuLab
 module MyCube
   unless file_loaded?(__FILE__)
   ex = SketchupExtension.new('My Cube', 'src/main')
   ex.description = 'Tạo khối Cube'
   ex.version   = '1.0.0'
   ex.copyright  = 'XuanThuLab 2016'
   ex.creator   = 'xuanthulab.net'

   Sketchup.register_extension(ex, true)
   file_loaded(__FILE__)
  end

  # Nạp lại File extension (main.rb)
  # Để gõ vào Console: XuanThuLab::MyCube.reload thì nạp lại Extension này mà không cần
  # khởi động lại Sketchup
  def self.reload
   original_verbose = $VERBOSE
   $VERBOSE = nil
   pattern = File.join(__dir__, '**/*.rb')

   Dir.glob(pattern).each { |file|
    load file
   }.size
  ensure
   $VERBOSE = original_verbose
  end

 end # module XuanThuLab
end # module MyCube
01-first-cube/src/main.rb
require 'sketchup.rb'

module XuanThuLab
 module MyCube
  def self.create_cube
   # Lấy model hiện tại của Sketchup
   model = Sketchup.active_model
   # Các hoạt động tác động vào model nằm giữa model.start_operation và
   # model.commit_operation để đảm bảo có thể phục hồi (undo)
   model.start_operation('Create Cube', true)

   # Tạo ra group mới và lấy mảng chứa các entity của group
   group = model.active_entities.add_group
   entities = group.entities

   # Định nghĩa mảng tọa độ các điểm
   points = [
    Geom::Point3d.new(0,  0,  0),
    Geom::Point3d.new(1.m, 0,  0),
    Geom::Point3d.new(1.m, 1.m, 0),
    Geom::Point3d.new(0,  1.m, 0)
   ]

   # Tạo face từ các điểm
   face = entities.add_face(points)

   # thực hiện push face tạo khối 3D
   face.pushpull(-1.m)


   model.commit_operation
  end

  # Thêm menu
  unless file_loaded?(__FILE__)
   menu = UI.menu('Plugins')
   menu.add_item('Tạo Cube') {
    self.create_cube
   }

   file_loaded(__FILE__)
  end
 end # module HelloCube
end # module Examples

Như vậy đã có một Extension, nếu copy toàn bộ nội dung trong thư mục 01-first-cube vào thư mục Plugin của Sketchup thì Extension sẽ nạp khi khởi động Sketchup, lúc đó tại menu Extensions có mục chọn Tạo Cube, khi bấm chọn vào đó thì mã vẽ hình lập phương sẽ thực hiện.

ruby sketchup

Trong Extension trên khi cập nhật code cần nạp lại thay vì khởi động lại SketchUp bạn chỉ cần gõ XuanThuLab::MyCube.reload vào cửa sổ Console Ruby

Nạp Extension vào SketchUp từ thư mục ngoài

Thay vì phải copy các Extension vào thư mục Plugins của SketchUp bạn có thể cấu hình để nó nạp extensions từ các thư mục bên ngoài nữa (tiện dụng khi nó nạp trực tiếp từ các thư mục bạn đang soạn thảo script ruby).

Thãy tạo một file đặt tên là loadexternal.rb trong thư mục Plugins của Sketchup

Sau đó biên tập nó với nội dung:

paths = [
 "/Users/xuanthulab/Desktop/learn-ruby/01-first-cube",
 # Thêm các thư mục khác nếu muốn,
]


# Un-comment if you want to see any potential loading errors in the Ruby
# Console:
# SKETCHUP_CONSOLE.show

paths.each { |path|
 $LOAD_PATH << path
 Dir.glob("#{path}/*.{rb,rbs,rbe}") { |file|
  Sketchup.require(file)
 }
}

File trên cấu hình nạp các file ruby ở thư mục /Users/xuanthulab/Desktop/learn-ruby/01-first-cube, ngoài ra cũng có thể cấu hình nạp nhiều thư mục nếu muốn.

Như vậy mã tại thư mục 01-first-cube được nạp mà không cần copy vào Plugins, bạn có thể vẫn soạn thảo code Ruby

Thiết lập Debugger với Visual Studio Code

Đảm bảo Visual Studio Code có cài đặt Ruby extension (Ruby)

Cài đặt SketchUp Ruby API Debugger

Đối với Windows

Tải file DLL bản cuối cùng tại Release , sau đó copy vào thư mục cài đặt SketchUp (C:\Program Files\SketchUp\SketchUp 2019\)

Chạy SketchUp từ dòng lệnh (Cmd): SketchUp.exe -rdebug "ide port=7000"

Đối với macOs

Tải file SURubyDebugger.dylib vào thư mục ứng dụng SketchUp bằng lệnh:

curl -L https://github.com/SketchUp/sketchup-ruby-debugger/releases/download/1.2.0.0/SURubyDebugger.dylib -o /Applications/SketchUp\ 2019/SketchUp.app/Contents/Frameworks/SURubyDebugger.dylib

Chạy SketchUp với lệnh:

open -a /Applications/SketchUp\ 2019/SketchUp.app --args -rdebug "ide port=7000"

Thiết lập Ruby API Debugger trong Visual Studio Code

Mở dự án đang phát triển với VSC, chọn menu: Terminal > Configure Tasks (chọn tạo tasks.json), nếu có hỏi thì chọn tiếp Others. Lúc này nó tạo ra file tasks.json ở thư mục .vscode

Mở file tasks.json và thay nội dung bằng:

{

  "version": "2.0.0",
  "tasks": [
   {
    "label": "Debug SketchUp 2017",
    "type": "shell",
    "command": "open -a '/Applications/SketchUp 2919/SketchUp.app' --args -rdebug 'ide port=7000'",
    "windows": {
     "command": "&'C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2019/SketchUp.exe' -rdebug 'ide port=7000'"
    }
   }
  ]
}

Tiếp tục, chọn menu Debug > Add Configution, chọn Ruby, chọn Listen for rdebug-ide

Mở file lauch.json và cập nhật thành

{
  "version": "0.2.0",
  "configurations": [
   {
    "name": "Listen for rdebug-ide",
    "type": "Ruby",
    "request": "attach",
    "cwd": "${workspaceRoot}",
    "remoteHost": "127.0.0.1",
    "remotePort": "7000",
    "remoteWorkspaceRoot": "${workspaceRoot}"
   }
  ]
}

Lúc này, nếu SketchUp đang chạy ở chế độ Debug bằng dòng lệnh ở trên thì từ VSC có thể Debug các script bạn đang soạn thảo từ thư mục của dự án.

Bạn nhấn F5 để bắt đầu Debug

ruby sketchup

Thiết lập API Stubs

Phần này thiết lập API Stubs để có gợi ý code khi viết script. Trước tiên cần đảm bảo cài đặt Standalone Ruby :

Đối với Windows cài đặt từ rubyinstaller.org

Đối với macOS sử dụng RMV bằng các lệnh:

brew install gnupg

Tham khảo: rvm.io/rvm/install

gpg --keyserver hkp://pool.sks-keyservers.net --recv-keys 409B6B1796C275462A1703113804BB82D39DC0E3 7D2BAF1CF37B13E2069D6956105BD0E739499BDB
#hoặc gpg --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-keys 409B6B1796C275462A1703113804BB82D39DC0E3 7D2BAF1CF37B13E2069D6956105BD0E739499BDB
curl -sSL https://get.rvm.io | bash -s stable --ruby
source ~/.rvm/scripts/rvm

Tiếp theo đảm bảo Visual Studio Code đã cài đặt extension: RubyRuby Solargraph

Tiếp tục chạy các lệnh sau:

gem install yard
gem install solargraph
gem install sketchup-api-stubs
yard gems sketchup-api-stubs

Trong thư mục dự án VSC tạo các file với nội dung sau:

.vscode/settings.json
{
 "solargraph.diagnostics": true
}
.solargraph.yml
# To allow solargraph to resolve the require paths correctly, add the path
# to the Tools directory of one of your SketchUp installations.
# You also want to add the path to where you have the extension's sources.
# (In this example it would be in a `src` directory relative to .solargraph.yml)
require_paths:
- "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2018/Tools"
- src

# This will load the stubs for the SketchUp API.
require:
- sketchup-api-stubs

# Exclude files that doesn't need to be parsed. Avoids noise and improve performance.
exclude:
- /build/**/*
- /ThirdParty/**/*

Lúc này viết code sẽ có gợi ý về cú pháp


Đăng ký nhận bài viết mới