Attributes (Bài trước)
(Bài tiếp) Dialog Box

Observer trong SketchUp

SketchUp có triển khai mô hình lập trình observer pattern, một đối tượng A thông báo cho đối tượng B về sự thay đổi trạng thái của nó.

Một đối tượng phát sinh thông báo khi có sự kiện xảy ra gọi là notifier, đối tượng nhận thông báo sự kiện gọi là observer, có các thao tác cần thực hiện:

 1. Một observer gọi phương thức add_observer của notifier để đăng ký nhận thông báo
 2. notifier sẽ thêm observer vào danh sách nhận thông báo
 3. Mỗi khi sự kiện xảy ra, notifier thông báo bằng cách gọi phương thức mà observer yêu cầu
 4. Nếu observer không muốn nhận tin nữa, nó sẽ gọi phương thức remove_observer của notifier

Trong SketchUp các lớp observernotifier thường đi theo cặp với tên dạng:

 • Entity/EntityObserver tương ứng cho các đối tượng Entity
 • Selection/SelectionObserver tương ứng việc lựa chọn đối tượng của người dùng
 • Materials/MaterialsObserver tương ứng khi một vật liệu thêm vào, xóa bỏ khỏi tập hợp ...

EntityObserver trong SketchUp

EntityObserver được tạo ra để nhận thông tin khi Entity thay đổi, xóa. Có ba bước để triển khai:

 1. Định nghĩa một lớp kế thừa EntityObserver
 2. Thêm các phương thức instance tương ứng với các sự kiện onChangeEntity(entity) ⇒ nil , onEraseEntity(entity) ⇒ nil
 3. Tạo đối tượng từ lớp định nghĩa với phương thức new
# 23.ent_observer.rb
# load "/Users/xuanthulab/Desktop/learn-ruby/sketchup/23.ent_observer.rb"
require 'sketchup.rb'
require 'extensions.rb'

class MyEntityObserver < Sketchup::EntityObserver
  # Phương thức gọi khi thay đổi Entity
  def onChangeEntity(entity)
    puts entity.to_s
    puts entity.typename + " changed"
  end
  # Nhận thông báo khi xóa Entity
  def onEraseEntity(entity)
    puts entity.typename + " erased"
  end
end

def set_all_enties_observer
  # Thiết lập đăng ký Entity
  entites = Sketchup.active_model.entities
  obs = MyEntityObserver.new
  entites.each {
    |ent|
    is_ent = ent.class.ancestors.include? Sketchup::Entity
    if is_ent
      puts ent.class.to_s
      ent.add_observer obs
    end
  }
end

SelectionObserver trong SketchUp

Đối tượng Selection chứa các đối tượng Entity mà người dùng chọn. Thông thường để truy cập thì sử dụng phương thức selection của lớp Model. Khi có đối tượng lớp Selection có thể thi hành các tác vụ như: clear - loại bỏ đối tượng lựa chọn, toggle chuyển đối trạng thái chọn, empty?, sinngle_object?, is_curver?, is_surface? ...

Có 2 phương thức hay dùng: add thêm Entity vào Selection, shift loại Entity đầu tiên

Lớp SelectionObserver để lắng nghe các sự kiện lựa chọn, cần xây dựng lớp kế thừa và định nghĩa những phương thức bắt sự kiện nếu muốn:

 • onSelectionAdded(Selection, Entity) - một Entity chọn
 • onSelectionRemoved(Selection, Entity - một Entity hủy chọn
 • onSelectedCleared(Selection) - không còn chọn
 • onSelectionBulkChange(Selection) - chọn thay đổi
# 24.selection_obs.rb
# load "/Users/xuanthulab/Desktop/learn-ruby/sketchup/24.selection_obs.rb"
require 'sketchup.rb'
require 'extensions.rb'

class SelObserver < Sketchup::SelectionObserver
  # Gọi khi một Entity thêm vào Selection
  def onSelectionAdded(selection, entity)
    puts "onSelectionAdded: #{entity}"
  end

  def onSelectionBulkChange(selection)
    selection.each {|e| puts e}
  end
  # Khi selection rỗng
  def onSelectionCleared(selection)
    puts "Không chọn Entity nào"
  end
end
sel = Sketchup.active_model.selection
selob = SelObserver.new

sel.add_observer selob
# sel.remove_observer selob

Đăng ký nhận bài viết mới
Attributes (Bài trước)
(Bài tiếp) Dialog Box