Cài đặt WSL (Bài trước)

Trong phần này sẽ xây dựng một hệ thống để phát triển ứng dụng Web bằng PHP: cài đặt gồm, máy chủ Web Apache, máy chủ dữ liệu MySQL và PHP, cấu hình để chúng làm việc rồi cài đặt Wordpress

Cài đặt máy chủ Apache trên WSL 2

Mở dòng lệnh PS hoặc Windows Terminal, vào Ubuntu cài mặc định bằng lệnh wsl thực hiện các lệnh

sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install apache2
sudo service apache2 start

Apache đang chạy, truy cập địa chỉ http://localhost để kiểm tra

apache wsl2 ubuntu Apache chạy trong Ubuntu WSL2

Kiểm tra các module được nạp

apache2ctl -M

Nạp một module, ví dụ rewrite

sudo a2enmod rewrite

Cài đặt MySQL Server trong Ubuntu WSL

Mặc định cài đặt MySQL 8

sudo apt install mysql-server -y
sudo service mysql start

Chỉnh cấu hình MySQL ở file /etc/mysql/my.cnf, ví dụ cấu hình sử dụng xác thực kiểu mysql_native_password

[mysqld]
default_authentication_plugin=mysql_native_password
sudo service mysql restart

Cuối cùng, thử gõ lệnh sudo mysql để kết nối vào MySQL Server, gõ exit để thoát ra.

Quản trị MySQL Server xem tại: MySQL Server

Cài đặt PHP Ubuntu WSL

Thực hiện lệnh

sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql -y

Kiểm tra

Từ dòng lệnh gõ

php -v

Mở file

sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf

Sửa lại nội dung của nó, cho index.php lên đầu.

<IfModule mod_dir.c>
    DirectoryIndex index.php index.html index.cgi index.pl index.xhtml index.htm
</IfModule>

Tạo một file index.php với lệnh

sudo nano /var/www/html/index.php

Đưa nội dung sau vào:

<?php
  phpinfo();
?>

Truy cập lại http://localhost

apache wsl2 ubuntu Apache PHP WSL2

Cài đặt Wordpress

Tải về Wordpress, giả sử thư mục làm việc của webiste sẽ ở trên máy Windows, tại thư mục: c:\mysite\site1 - có nghĩa là thư mục /mnt/c/mysite/site1 trong Ubuntu

File tải về, giải nén vào thư mục site1

Mở file config của Apache

sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

Cấu hình VirtualHost, truy cập bằng tên miền test.com, thì chạy ứng dụng Wordpress ở thư mục /mnt/c/mysite/site1/

<VirtualHost *:80>
  ServerName test.com
  DocumentRoot /mnt/c/mysite/site1/
  <Directory /mnt/c/mysite/site1/>
  Options Indexes FollowSymLinks
  AllowOverride None
  Require all granted
  </Directory>
</VirtualHost>
</pre>

Mở file C:\Windows\System32\drivers\etc\host của Windows (dùng notepad.exe với quyền Admin), thêm vào dòng thiết lập tên miền ảo test.com, trỏ tới IP 127.0.0.1

127.0.0.1 test.com

Hoặc lấy địa chỉ IP của Ubuntu bằng lệnh

ip a

Sau đó thiết lập test.com trỏ tới IP tìm được

Giờ truy cập http://test.com để bắt đầu cài Wordpress

apache wsl2 ubuntu Cài đặt Wordpress trên WSL

Chuẩn bị CSDL

Vào MySQL bằng lệnh:

sudo mysql

Rồi thực hiện các câu lệnh (query) để tạo ra một user có tên testuser với password là 123456, tạo một database có tên wp_site1 và phân quền để testuser có mọi quyền trên database này

CREATE USER 'testuser'@'localhost' IDENTIFIED BY '123456';
create database wp_site1;
GRANT ALL PRIVILEGES ON wp_site1.* TO 'testuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;

Quay trở lại cài đặt Wordpress, điền các thông tin trên vào

apache wsl2 ubuntu Cài đặt Wordpress trên WSL

Các quá trình sau rất đơn giản, thực hiện cho đến cuối bạn sẽ có một Website chạy trong Ubuntu với MySQL,PHP, Apache đồng thời mã nguồn bạn có thể sửa đổi trực tiếp từ Windows.

Tới thời điểm này WSL2 vẫn còn một số bất tiện chưa được Microsoft khắc phụ như: IP của thay đổi sau mỗi lần khởi động máy. Các dịch vụ cần chạy lại một cách thủ công khi khởi động lại.


Đăng ký nhận bài viết mới
Cài đặt WSL (Bài trước)