SSH - Secure Shell

FUSE for macOS là tiện ích có thể giúp cho macOS kết nối đến một thư mục từ xa thông qua giao thức SSH, nó mount thư mục máy server thành một ổ đĩa trong macOS. Sử dụng cách này bạn có thể không cần kết nối FTP nữa.

Cài đặt FUSE for macOS

Bạn vào osxfuse.github.io, tải về hai thành phần là: FUSE for macOSSSHFS, sau đó cài đặt 2 thành phần này giống như những phần mềm khác.

fuse

Sau khi cài đặt thành công, tại terminal sẽ có lệnh sshfs để giúp mount một ổ đĩa từ xa thông qua giao thức SSH

Mount một thư mục vào macOS

Giả sử bạn có thể truy cập đến server qua ssh, server có địa chỉ là mydomain.com (hoặc IP), user đăng nhập SSH là user thì kết nối SSH như đã biết sẽ là ssh user@mydomain.com (xem thêm về Kết nối SSH), user giả sử có quyền truy cập thư mục /home, giờ muốn mount thư mục này như là một ổ đĩa trên macOS để dùng Finder làm việc thì sẽ làm như sau:

1) Tạo thư mục trên macOS để mount

Chạy terminal, gõ lệnh tạo ra thư mục ví dụ mydisk trong thư mục làm việc của User hiện tại:

mkdir ~/exampledir

2) Mount thư mục /home của server vào ~/exampledir của macOS

Gõ lệnh terminal

sshfs user@mydomain.com:/home ~/exampledir

Sau lệnh này, bạn được yêu cầu nhập password để xác thực truy cập SSH trên server, sau khi thành công thì trên macOS đã có ổ đĩa ánh xạ tới thư mục của server và dùng Finder làm việc như đĩa ở local.

Mount một thư mục vào macOS với xác thực SSH Key

Xem thêm Kết nối SSH để biết SSH Key, nếu dùng cơ chế xác thực này bạn không cần nhập password mà chỉ ra file private key lưu trên máy để xác thực

Unmount ổ đĩa

Không cần gắn ổ đĩa từ xa vào nữa thì gõ lệnh

umount ~/exampledir

Đăng ký nhận bài viết mới