Visual Studio Code là chương trình soạn thảo code, chạy được trên nhiều nền tảng (Linux, Windows, macOS), VS Code có nhiều thành phần mở rộng cài thêm, cung cấp rất nhiều chức năng viết code cho các ngôn ngữ lập trình khác nhau.

Dùng VS Code để thay thế các trình soạn thảo text mặc định cũng mang lại nhiều lợi ích và trực quan.

Ta có thể cài đặt VS Code bằng brew (Xem thêm Homebrew trong macOS)

# brew cask install --appdir="/Applications" visual-studio-code

Sau khi cài đặt chạy Visual Studio Code bằng cách kích vào biểu tượng của nó trong Application

Muốn dùng VS Code mở một file nào đó soạn thảo, từ dòng lệnh terminal gõ:

# code đường-dẫn-đến-file
# VÍ DỤ
# code /usr/local/etc/httpd/httpd.conf


Đăng ký nhận bài viết mới