sftp-server trong SSH

sFTP (Secure File Transfer Protocol hay SSH File Transfer Protocol), giao thức truyền file an toàn (sử dụng SSH). Khi cài đặt OpenSSH Server, nó đã có sẵn sftp-server. Bạn chỉnh việc sử dụng một trình FTP Client có hỗ trợ giao thức SFTP để kết nối, duyệt file, tải file, upload giữa máy trạm và server.

Một số trình FTP Client có thể sử dụng như: FileZilla, WinSCP, Free FTP ... hoặc sử dụng chương trình sftp của OpenSSH

Lệnh sftp - upload / download file

Khi bạn cài đặt OpenSSH Client tại máy, nó có ngay lệnh sftp, giúp bạn có ngay một trình CLient làm việc với giao thức sftp.

Để kết nối sftp thực hiện như sau

sftp user@remotehost

Trong đó user@remotehost - kết nối SSH được

Nó kết nối và làm việc với hệ thống file giữa server và local. Nó có dấu nhắc nhập lệnh là sfpt>

Bạn có thể gõ ? nhấn enter để xem danh sách lệnh

Lệnh Thông tin
ls Liệt kê file trên Server, giống lệnh ls của Linux
lls Liệt kê file thư mục hiện tại của máy Local
cd Chuyển thư mục làm việc trên Server - giống lệnh cd của Linux
lcd Chuyển thư mục làm việc của máy Local
df [path] Thông tin file, thư mục (kích thước ...)
pwd Xem đường dẫn hiện tại của Server, giống pwd Linux
lpwd Xem đường dẫn hiện tại của máy Local
mkdir Tạo thư mục, giống mkdir Linux
renname oldpath newpath Đổi tên file trên Server
rm path Xóa file, thư mục (đệ quy thêm -r)
get remote [local] Tải file remote (thư mục), về lưu tại thư mục local hiện tại hoặc chỉ ra local. Để tải đệ quy cả thư mục thêm tham số -r
get -r data
Lệnh trên tải thư mục data, thư mục con trong data của Server về thư mục hiện tại của máy local (client)
put local [remote] Tải lên local lưu vào thư mục hiện tại của Server, hoặc chỉ ra trong tham số remote Để upload cả thư mục con bên trong, thêm vào -r
put -r mycode
Lệnh trên upload thư mục mycode, thư mục con trong mycode của máy Local lên thư mục hiện tại của Server
exit Thoát

Đăng ký nhận bài viết mới