Có nhiều dịch vụ cùng chạy với hệ thống server linux CentOS/RedHat, để kiểm tra có các dịch vụ nào đang chạy có thể sử dụng các cách sau:

# CENTOS 6
# service --status-all
# service --status-all | more
# service --status-all | less
# CENTOS 7
# systemctl | more
# systemctl list-units --type service

# CENTOS 7 - Hhiện thị tất cả các dịch vụ
# systemctl list-unit-files

Để kiểm tra các dịch vụ đã thiết lập trong hệ thống khởi động cùng hệ thống xem thêm chkconfig

# chkconfig --list

Đăng ký nhận bài viết mới