Run Level của các dịch vụ

Trong hệ thống server linux có nhiều dịch vụ được chạy ở nhiều cấp độ khác nhau, với CentOs/RedHat có một công cụ đơn giản để quản lý việc này như xem có các dịch vụ nào được thiết lập chạy khi khởi động, bật tắt một dịch vụ khi khởi động ... đó là chkconfig

CentOs/RedHat có quy định 7 (từ 0 đến 6) mức cấp độ kích hoạt với một dịch vụ, cụ thể:

 • 0 — Tắt máy
 • 1 — Single-user text mode
 • 2 — Không dùng
 • 3 — multi-user text mode
 • 4 — Không dùng
 • 5 — Chạy ở chế độ giao diện đồ họa
 • 6 — Reboot (chạy khi khởi động lại)

Thông tin các dịch vụ tương ứng với từng mức độ lưu trong các thư mục /etc/rc.d/[0-6].d. Một dịch vụ ở cấp độ nào được cấu hình kích hoạt thì trạng thái là on, và ấn địch không hoạt động ở cấp độ đó thì trạng thái là off. Trạng thái on/off nói chung chỉ có hiệu lực ở các cấp độ 2, 3, 4, 5

Liệt kê các dịch vụ

Sử dụng câu lệnh sau:

# chkconfig --list

Kết quả liệt kế tên các dịch vụ, và ở một cấp độ nó được kích hoạt hay không on/off

crond      0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
httpd      0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
iptables    0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
mysqld     0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
startips    0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
winbind     0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off

Ta thấy dịch vụ winbind ở trên bị tắt ở tất cả các cấp độ, dịch vụ httpd tắt ở cấp độ 0, 6 và kích hoạt ở cấp độ 2, 3, 4, 5

Cũng có thể kiểm tra một dịch vụ nào đó được cấu hình để kích hoạt ở các cấp độ nào thì dùng câu lệnh

# chkconfig --list tên_dịch_vụ

Ví dụ kiểm tra xem mysqld

# chkconfig --list mysqld

mysqld     0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off

Bật tắt chế độ tự động chạy một dịch vụ khi khởi động hệ thống

Bật

# chkconfig tên_dịch_vụ on

Tắt

# chkconfig tên_dịch_vụ off

Ví dụ bật tự động chạy named, sau đó kiểm tra

# chkconfig named on
# chkconfig --list named

named      0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off

Như vậy dịch vụ named đã được cấu hình để chạy ở cấp độ 2, 3, 4, 5 => Tương đương chạy cùng hệ thống

Thêm / Xóa dịch vụ khỏi quản lý chkconfig

Thêm

# chkconfig --add tên_dịch_vụ

Xóa

# chkconfig --del tên_dịch_vụ

Đăng ký nhận bài viết mới