Một số nguyên tắc khi đặt tên trong lập trình

Trong lập trình, dù là ngôn ngữ lập trình nào thì khi đặt tên các thành phần trong chương trình (tên biến, tên hàm, tên lớp, tên file ...) bạn nên tuân thủ các nguyên tắc:

  • Thống nhất: Nhất quán trong sử dụng từ mô tả về các khái niệm. Ví dụ truy vấn để lấy dũ liệu có thể viết phương thức có tên fetchData, getData, retrieveData ... nếu chọn sử dụng từ nào thì thống nhất áp dụng cho các đối tượng khác nhau.
  • Ngắn gọn: Tên càng ngắn càng tốt
  • Dễ hiểu, dễ đọc: Tên sử dụng các từ ngữ gần gũi cuộc sống, từ phổ biến dễ dàng tìm kiếm
  • Súc tích: Tên mô tả chân thực được ý nghĩa, tác dụng, mục đích của nó.
  • Tích cực: Dùng các từ tích cực thì tốt hơn như thay isDenied bằng isAllowed ...

Quy ước viết tên trong lập trình

Mỗi ngôn ngữ lập trình thường đề ra các quy ước khi viết định dạng tên, tuy không bắt buộc nhưng bạn nên tuân theo để dễ đọc và thống nhất trong hệ sinh thái của ngôn ngữ đó. Dưới dây là một số quy ước (kiểu) khi đặt tên (biến, hàm, lớp ...)

Nhập chuỗi tên để xem ở các định dạng khác nhau:

Kiểu Ví dụ Mô tả
Camel Case xuanThuLabWebsite Còn gọi là Camel Caps đây là định dạng viết tên phổ biến nhất trong lập trình. Tên gồm các từ bao giờ cũng viết hoa đầu từ đó ngoại trừ ký tự đầu tiên của tên. Mở rộng kiểu này là viết hoa cả ký tự đầu tiên thì gọi là Upper Camel Case, Captial Camel Case hay Pascal Case
Pascal Case XuanThuLabWebsite Là trường hợp mở rộng của Camel Case, ký tự đầu tiên của tên có viết HOA
Snake Case xuan_thu_lab_website Snake Case chi tách các từ trong tên bởi gạch dưới _ và hầu hết khi sử dụng các từ viết chữ in thường.
Scream Case XUAN_THU_LAB_WEBSITE Scream Case hoặc Macro Case hay Scream Snake Case định dạng giống Snake Case với các từ viết chữ IN HOA
Kebab Case xuan-thu-lab-website Các từ của tên nối với nhau bởi ký hiệu gạch ngang - và các từ viết in thường (giống với snake case chỉ khác ký hiệu nối từ)
Train Case Xuan-Thu-Lab-Website Train Case thì tên có các từ với ký tự đầu viết HOA và nối với nhau bởi -
Cobol Case XUAN-THU-LAB-WEBSITE Cobol Case hay Creaming kebab case giống Kebab Case nhưng các từ in hoa
Lower Case xuanthulabwebsite (Hạn chế dùng)
Upper Case XUANTHULABWEBSITE (Hạn chế dùng)
Title Case XuanThuLabWebsite (Hạn chế dùng)
Sentence case Xuanthulabwebsite (Hạn chế dùng)
Ada Case Xuan_Thu_Lab_Website

Ví dụ, quy ước trong một số ngôn ngữ lập trình

Python C# TypeScript Java PHP
Hàm (phương thức) snake_case() PascalCase() camelCase() camelCase() camelCase()
class (lớp) PascalCase PascalCase PascalCase PascalCase PascalCase
interfaces N/A PascalCase PascalCase PascalCase PascalCase
namespace N/A PascalCase PascalCase PascalCase PascalCase
hằng số snake_case SCREAMINGSNAKECASE SCREAMING_SNAKE_CASE SCREAMING_SNAKE_CASE UPPER_CASE

Đăng ký nhận bài viết mới