Cài đặt Ruby trên macOS

Đầu tiên đảm bảo có cài đặt Command Line Tools bằng cách gõ

xcode-select --install

Tiếp theo cài đặt Homebrew nếu chưa có (Xem thêm cài đặt và sử dụng Homebrew)

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)

Gọi các lệnh sau để cài Ruby

brew install rbenv
rbenv init
echo 'if which rbenv > /dev/null; then eval "$(rbenv init -)"; fi' >> ~/.bash_profile

Cuối cùng gõ lệnh kiểm tra phiên bản Ruby đã cài đặt:

ruby -v
Ruby

Cài đặt Ruby Windows

Vào trang RubyInstallers, chọn bản cài đặt phù hợp với hệ thống của bạn (x86 hay x64)

Ruby

Chạy bộ cài đặt vừa tải về, ở giai đoạn kết thúc cài đặt nó có ba lựa chọn - hãy chọn 3, nhấn Enter rồi đóng cmd

Ruby

Mở cmd gõ lệnh để kiểm tra:

ruby -v
Ruby

Cài đặt Ruby trên Ubuntu

sudo apt update
sudo apt install ruby-full -y
ruby -v
    

Đăng ký nhận bài viết mới