Câu lệnh chuyển mã mysql

convert(cast(convert(content using latin1)as binary)using utf8)

Trong đó content là tên cột dữ liệu

Ví dụ:

Update table 
set content = convert(cast(convert(content using latin1)as binary)using utf8)

Đăng ký nhận bài viết mới