Liên hệ
mysql server

Nâng cấp lên Mysql 5.6 với DirectAdmin

Các cập nhật phiên bản Mysql của sever với DirectAdmin

Soạn thảo file:

/usr/local/directadmin/custombuild/options.conf
mysql=5.6
mysql_inst=yes
mysql_backup=yes
mysql_backup_dir=/usr/local/directadmin/custombuild/mysql_backups

Sau đó chạy lệnh:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build mysql d

Vui lòng đăng ký ủng hộ kênh