Soạn thảo file:

/usr/local/directadmin/custombuild/options.conf
mysql=5.6
mysql_inst=yes
mysql_backup=yes
mysql_backup_dir=/usr/local/directadmin/custombuild/mysql_backups

Sau đó chạy lệnh:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build mysql d

Đăng ký nhận bài viết mới