Liên hệ
mysql server

Tắt MySQL phân giải địa chỉ IP DSN

Nếu log của MySQL có nhiều warning dạng MySQL warning IP address could not be resolved thì có thể bạn đang để MySQL ở chế độ resolve addresses via DNS bạn nên tắt nó đi

Khi bạn kết nối đến MySQL thì MySql sẽ căn cứ vào IP kết nối mà truy vấn ngược lại DNS xem host đó là ở đâu.

Có khi rất nhiều yêu cầu kết nối đến MySql (ví dụ bị bruteforce từ TQ) thì gây ra rất nhiều warning có khi làm quá tải.

Bạn nên tắt chế độ này đi mà không ảnh hưởng gì, ngược lại làm tăng tốc độ MySql

Mở file config ra: /etc/my.cnf

Thêm vào:

[mysqld]
skip-host-cache
skip-name-resolve

Khởi động lại mysql là xong.

Để an toàn tốt nhất không mở PORT cho MySql (mặc định port 3306) nếu không cần kết nối đến MySql qua internet

Vui lòng đăng ký ủng hộ kênh