Trong phần này hướng dẫn tạo và quản lý các máy ảo chạy Docker với lệnh docker-machine

Tạo Docker Machine

Khi bạn cài đặt Docker, nó chạy trên máy của bạn gọi nó là một docker daemon, tuy nhiên nhiều trường hợp (kể cả trong môi trường triển khai ứng dụng và phát triển) bạn có nhu cầu chạy nhiều docker daemon, lúc đó là bạn cần tạo ra một máy ảo, trong máy ảo đó có cài đặt Docker.

Thay vì phải từng bước cài đặt máy ảo rồi cài đặt Docker bằng cách sử dụng trực tiếp VirtualBox hay Hyper V, Docker cung cấp sẵn công cụ để làm việc này thuận tiện hơn đó là lệnh docker-machine, thực chất nó là công cụ tương tác với máy ảo (VirtualBox hay Hyper V).

Để tạo máy ảo đặt tên là name-machine dùng một trong hai cú lệnh sau:

# Máy host Mac, Linux, Windows dùng VirtualBox
docker-machine create --driver virtualbox name-machine

# Nếu máy Windows chạy Hyper V
docker-machine create --driver hyperv name-machine

Sau lệnh này, máy ảo có tên là name-machine được tạo ra, trong nó đã có Docker daemon, có thể bắt đầu sử dụng luôn!

Làm việc và quản lý Docker Machine

# Liệt kê các máy Docker Machine trong hệ thống
docker-machine ls

# Chạy một Docker Machine đang dừng
docker-machine start name-machine

# Dừng một Docker Machine đang chạy
docker-machine stop name-machine

# Xóa một Docker Machine
docker-machine rm name-machine

# Lấy thông tin địa chỉ IP của 1 Docker Machine đang chạy
docker-machine ip name-machine

# Copy dữ liệu từ máy Host vào một máy Docker Machine đang chạy
docker-machine scp filesource name-machine:/path-docke-machine/
docker-machine scp -r directory name-machine:/path-docke-machine/

# VÀO TERMINAL CỦA DOCKER MACHINE
docker-machine ssh name-machine
    

Sau khi vào 1 Docker Machine bằng ssh, có thể bắt đầu sử dụng các lệnh docker, để làm việc với phiên bản docker daemon đang chạy trong Docker Machine này.

Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh