(Bài tiếp) Mạng NetWork

Trong phần này tìm hiểu cách chia sẻ dữ liệu giữa máy Host và Container, giữa các Container với nhau bằng cách sử dụng một thư mục trên máy Host làm nơi lưu trữ tập trung. (Tạo ổ đĩa rồi mount nó vào các container sẽ tìm hiểu sau, phần này sử dụng trực tiếp các thư mục).

Docker Volume

Máy Host là hệ thống bạn đang chạy Docker Engine. Một thư mục của máy Host có thể chia sẻ để các Container đọc, lưu dữ liệu.

Container - ánh xạ thư mục máy Host

Thông tin:

  • Thư mục cần chia sẻ dữ liệu trên máy host là: path_in_host
  • Khi chạy container thư mục đó được mount - ánh xạ tới path_in_container của container

Để có kết quả đó, tạo - chạy container với tham số thêm vào -v path_to_data:path_in_container

Ví dụ:

docker run -it -v /home/sitesdata:/home/data ubuntu

Lúc này, dữ liệu trên thư mục /home/sitesdata/ của máy Host thì trong container có thể truy cập, cập nhật sửa đổi ... thông qua đường dẫn /home/data

Chia sẻ dữ liệu giữa các Container

Có container với id hoặc name là container_first, trong đó nó có mount thư mục Host vào (hoặc đã được chia sẻ tử Container khác)

Giờ chạy, tạo container khác cũng nhận thư mục chia sẻ dữ liệu như container_first. Để làm điều đó thêm vào tham số --volumes-from container_first

Ví dụ:

docker run -it --volumes-from container_first ubuntu

Bạn đã tạo ra một Container nhận thư mục chia sẻ như container có ID hoặc tên là container_first tạo trước đó.

Quản lý các ổ đĩa với docker volume

Có thể tạo và quản lý các ổ đĩa bên ngoài container, lệnh làm việc với ổ đĩa là docker volume với các trường hợp cụ thể:

Liệt kê danh sách các ổ đĩa:

docker volume ls

Tạo một ổ đĩa:

docker volume create name_volume

Xem thông tin chi tiết về đĩa:

docker volume inspect name_volume

Xóa một ổ đĩa:

docker volume rm name_volume

Mount một ổ đĩa vào container (--mount)

# Tạo ổ đĩa có tên firstdisk
docker volume create firstdisk

# Mount ổ đĩa vào container
# container truy cập tại /home/firstdisk

docker run -it --mount source=firstdisk,target=/home/firstdisk  ubuntu

Gán ổ đĩa vào container khi tạo container (-v)

Nếu muốn ổ đĩa bind dữ liệu đến một thư mục cụ thể của máy HOST thì tạo ổ đĩa với tham số như sau:

docker volume create --opt device=path_in_host --opt type=none --opt o=bind  volumename

Sau đó ổ đĩa này gán vào container với tham số -v (không dùng --mount)

Ví dụ:

# Tạo ổ đĩa có tên mydisk (dữ liệu lưu tại /home/mydata)
docker volume create --opt device=/home/mydata --opt type=none --opt o=bind  mydisk
# Gán ổ đĩa vào container tại (/home/sites)
docker run -it -v mydisk:/home/sites ubuntu

Xóa tất cả các ổ đĩa không được sử dụng bởi container nào:

docker volume prune

Đăng ký nhận bài viết mới
(Bài tiếp) Mạng NetWork