Proc, Lambda (Bài trước)

Tạo file, mở file trong Ruby

Trong Ruby có lớp File để làm việc với file.

file = File.new("test.txt", "w+")

Lệnh trên tạo một file tên test.txt, file mở với chế độ w+ nghĩa là cho phép đọc và ghi.

Một file sau khi mở thì phải đóng lại với lệnh:

file.close

Các chế độ mở file

 • r chế độ chỉ đọc, bắt đầu từ đầu file - đây là chế độ mặc định
 • r+ chế độ đọc - ghi, bắt đầu từ đầu file
 • w chỉ ghi, file đã tồn tại thì bị cắt về rỗng
 • w+ chế độ đọc ghi, file tồn tại thì bị cắt về rỗng
 • a ghi ghi, nối thêm dữ liệu nếu đã tồn tại
 • a+ đọc, ghi nối thêm dữ liệu nếu đã tồn tại

Nếu file đã có bạn có thể mở file bằng phương thức open

file = File.open("filename", "w+")

Lưu dữ liệu ra file

Có thể dùng phương thức puts để thêm chuỗi vào file với ký tự xuống dòng ở cuối, dùng write lưu chuỗi nhưng khoopng có ký tự xuống dòng ở cuối.

file = File.new("test.txt", "w+")
file.puts("xuanthulab.net")
file.close

Nếu muốn ghi dữ liệu ra file đã tồn tại thì mở và lưu

File.open("test.txt", "a+") {
  |file| file.puts("Abc")
 }

Đọc dữ liệu ra file

Để đọc dữ liệu file dùng phương thức lớp File.read

s = File.read('test.txt')
puts s

Nếu muốn đọc từng dòng một của file dùng readlines

File.readlines("test.txt").each {
 |line| puts " --- #{line}"
}

Xóa file

Dùng phương thức delete

File.delete("test.txt")

Kiểm tra file đã tồn tại dùng phương thức File.file?

File.open("test.txt") if File.file?("text.txt")

Đọc thông tin file

 • size trả về cỡ file (byte)
 • zero? trả về true nếu file tồn tại và cỡ 0 byte
 • readable? có thể đọc
 • writable? có thể ghi
 • executable? có thể chạy
puts File.readable?("test.txt")
 puts File.writable?("test.txt")
 puts File.executable?("test.txt")

Đăng ký nhận bài viết mới
Proc, Lambda (Bài trước)