Các chuỗi ký tự trong Ruby

Một chuỗi ký tự trong ruby có thể biểu diễn trong cặp nháy đơn ' hoặc cặp nháy kép ". Để chèn ký tự đặc biệt vào chuỗi dùng ký hiệu \ ví dụ chèn dấu ' vào chuỗi biểu diễn bởi dấu nháy đơn thì dùng \'

Đối với chuỗi biểu diễn bởi nháy kép còn có thể chèn các ký tự đặc biệt, ví dụ ký tự xuống dòng \n

mgs = "Xin chào\nRuby"
puts mgs
# Xin chào
# Ruby

Nhúng biểu thức vào chuỗi

Trong ruby với chuỗi trong nháy kép " bạn có thể nhúng các biểu thức vào chuỗi, khai báo biên trong #{}, trong biểu thức đó có thể là các biểu thức, đối tượng. Giá trị của biểu thức sẽ được tính toán và chèn vào chuỗi ở vị trí đó.

a = 2
b = 10
puts "Tích a * b = #{a*b}"
# Tích a * b = 20

Nối chuỗi

Hai chuỗi có thể nối với nhau thành chuỗi mới với phép toán +

name = "XuanThuLab"
mgs = 'Xin chào ' + name
puts mgs
# Xin chào XuanThuLab

Nhớ là phép toán nối chuỗi chỉ thực hiện trên dữ liệu chuỗi, nếu + trên chuỗi và số có thể gây lỗi

Lặp lại chuỗi

Bạn có thể sinh ra một chuỗi mới bằng cách lặp lại một chuỗi khác n lần bằng phép toán *

tb = "Chúc mừng! "
puts tb * 3
# Chúc mừng! Chúc mừng! Chúc mừng!

Nhập dữ liệu

Ruby cho phép người dùng nhập dữ liệu bằng cách sử dụng phương thức gets, nó sẽ cho phép người dùng gõ dữ liệu và nhấn enter để trả về chuỗi nhập vào, bạn có thể lưu trữ chuỗi này để sử dụng sau.

print "Nhập họ tên của bạn:"
name = gets
puts "Xin chào #{name}"

Để lấy cả ký tự xuống dòng sử dụng gets.chomp, lấy số nguyên dùng gets.to_i


Đăng ký nhận bài viết mới