Biến trong Ruby

Biến là một cái tên để lưu một giá trị nào đó, có thể gán vào giá trị vào biến bằng ký hiệu = gọi là toán tử gán, ví dụ sau khai báo một biến tên là x và gán nó giá trị 10.

x = 10

Biến trong ruby có thể chứa các ký tự, các số, và gạch dưới nhưng không được phép viết in hoa đầu tiên, bắt đầu bằng chữ số

Khi đã có tên biến, có thể truy cập để lấy giá trị của biến. Ví dụ sau khai báo biến, gán giá trị cho nó sau đó đọc và in giá trị của biến

mgs = "Xin chào"
puts mgs

# in ra: Xin chào

Hằng số trong Ruby

Khi bán khai báo tên biến nhưng bắt đầu bằng một ký tự viết hoa, thì biến này được gọi là hằng số. Giá trị lưu trong đó không thể sửa đổi, nghĩa là đã gán giá trị vào nó thì không được tiếp tục gán giá trị khác vào.

Ví dụ sau phát sinh lỗi do gán giá trị vào hằng số

# Khai báo hằng số
Pi = 3.14

# Gán giá trị mới vào Pi => Phát sinh lỗi
Pi = 3.14159265359

Có thông báo lỗi

warning: already initialized constant Pi

Kiểu dữ liệu Ruby

Mọi biến đều có một kiểu dữ liệu nào đó, tuy nhiên ruby không yêu cầu khai bảo kiểu dữ liệu cụ thể cho biến mà kiểu dữ liệu của biến tự động xác định tùy thuộc vào giá trị khi gán vào nó. Tất nhiên mỗi lần gán có thể một kiểu dữ liệu mới được xác định, tuy nhiên hãy cố gắng giữ cho biến cho một kiểu dữ liệu trong suốt quá trình ứng dụng hoạt động để tránh nhầm lẫn.

a = 1           # kiểu số nguyên
b = 1.5         # kiểu số thực
c = "Xin chào"  # kiểu chuỗi ký tự

Một chuỗi chứa trong cặp nháy kép " có thể chèn giá trị các đối tượng vào nó bằng #{var}

name = "XuanThuLab"
puts "Xin chào #{name}"
# in ra: Xin chào XuanThuLab

Đăng ký nhận bài viết mới