Selector chọn phần tử trong CSS

Cú pháp cơ bản trong CSS, lựa chọn phần tử HTML với CSS, chọn theo id, chọn theo class và các chú thích CSS
CSS là gì cách nhúng mã CSS vào HTML

CSS là gì cách nhúng mã CSS vào HTML

Khái niệm về CSS, sử dụng các cách nhúng mã CSS vào văn bản HTML như viết CSS trực tiếp, viết CSS trong một file riêng biệt