Thuộc tính list-style-type thiết lập kiểu danh sách trong CSS

Thuộc tính list-style-type thiết lập kiểu danh sách trong CSS

Thiết lập kiểu danh sách ul, ol bằng CSS với các thuộc tính css list-style-type, list-style-position, dùng ảnh làm chỉ số với list-style-image hoặc gộp tất cả với thuộc tính list-style
Màu nền background-color anh nền background-image với CSS

Màu nền background-color anh nền background-image với CSS

Thiết lập màu nền với thuộc tính background-color và ảnh nền với thuộc tính background-image, cách ảnh nền lặp lại với background-repeat (với giá trị repeat-x, repeat-y, round, space), vị trí ảnh nền thay đổi ra sao với thuộc tính background-attachment
Kích thước rộng cao phần tử HTML trong CSS

Kích thước rộng cao phần tử HTML trong CSS

Thiết lập chiều rộng, cao của box CSS với các thuộc tính width, height cũng như thuộc tính thiết lập kích thước tối thiểu min-width, min-height, kích thước tối đa max-width, max-height
Đường viền border trong CSS

Đường viền border trong CSS

Sử dụng các thuộc tính về đường viền border như kiểu đường viền border-style, màu đường border-color và độ rộng border-width, công cụ phát sinh CSS về border trong html css tạo khung viền
Mô hình hộp box css và thuộc tính box-sizing

Mô hình hộp box css và thuộc tính box-sizing

Tìm hiểu về Box CSS, phần tử HTML là các hộp có kích thước, vị trí xác định bởi thuộc tính margin, padding, border, width, height. Thiết lập cách xác định cỡ hộp bằng thuộc tính box-sizing trong CSS
Thuộc tính white-space định dạng khoảng trắng trong CSS

Thuộc tính white-space định dạng khoảng trắng trong CSS

Sử dụng thuộc tính CSS white-space để thiết lập cách ứng xử của những khoảng trắng liên tục trong một phần tử HTML, thiết lập tự động xuống dòng hoặc hiện thị nguyên bản
Đổ bóng text-shadow trong CSS

Đổ bóng text-shadow trong CSS

Sử dụng thuộc tính text-shadow để tạo ra các bóng đổ cho chữ bằng CSS, công cụ tạo bóng đổ online, một số ví dụ về shadow CSS
Thuộc tính text-decoration và text-indent CSS

Thuộc tính text-decoration và text-indent CSS

Sử dụng text-decoration CSS để gạch chân, gạch ngang giữa dòng, tìm hiểu thuộc tính riêng lẻ text-decoration-line, text-decoration-color, text-decoration-style áp dụng trong HTML CSS. Cách tạo thụt đầu dòng với thuộc tính text-indent
Căn lề text-align và vertical-align trong CSS

Căn lề text-align và vertical-align trong CSS

Sử dụng thuộc tính text-align trong CSS để căn lề trái các phần tử HTML, căn lề phải và căn lề giữa. Thuộc tính vertical-align để căn theo chiều đứng, căn trên và dưới.
Thuộc tính color và tên màu sắc CSS

Thuộc tính color và tên màu sắc CSS

Sử dụng thuộc tính color thiết lập màu chữ cho phần tử HTML bằng css, màu chữ css với các giá trị màu theo tên, theo giá trị hex (mã màu hex css) và trộn màu RGB
Thuộc tính font-size font-style font-weight font-variant

Thuộc tính font-size font-style font-weight font-variant

Định dạng thiết lập cỡ chỡ với font-size, kiểu chữ thẳng nghiêng với thuộc tính font-style, chữ in đậm nhạt với font-weight và phát sinh chữ small-caps với thuộc tính font-variant trong CSS
Thuộc tính font-family CSS

Thuộc tính font-family CSS

Sử dụng thuộc tính font-family trong CSS để thiết lập font chữ hiện thị cho các phần tử HTML, phân biệt các nhóm font chữ generic như Serif, Sans-serif, Monospace, Cursive, Fantasy
Selector chọn phần tử trong CSS

Selector chọn phần tử trong CSS

Tìm hiểu về Selector CSS, chọn phần tử HTML chịu tác dụng của code CSS. Các selector như chọn theo ID, chọn theo Class, chọn theo thẻ phần tử, chọn phần tử con trong DOM HTML
CSS là gì cách nhúng mã CSS vào HTML

CSS là gì cách nhúng mã CSS vào HTML

Khái niệm về CSS, các cách nhúng mã CSS vào trang web HTML như viết CSS trực tiếp trong văn bản HTML với thẻ <sytle>, chèn CSS vào phần tử HTM với thuộc tính style, viết CSS trong một file riêng biệt sau đó liên kết CSS với HTM bằng thẻ <link>

Đăng ký nhận bài viết mới