CMD

Trong hệ điều hành Windows các phiên bản, bên cạnh thực hiện các tương tác bằng giao diện đồ họa thì vẫn còn giao diện dòng lệnh cmd (còn gọi là MS-DOS Prompt) để thi hành nhanh chóng nhiều lệnh khác nhau.

Để mở cmd nhấn tổ hợp phím Windows + R, sau đó gõ cmd nhấn Enter

Cửa sổ lệnh hiện ra, với dấu nhắc nhập lệnh, có hiện thị thư mục hiện hành cmd đang làm việc

cmd

Các lệnh CMD hay dùng

1) help danh sách lệnh CMD

2) cd chuyển thư mục, ví dụ cd c:\windows, chuyển đến thư mục gốc cd \, chuyển đến thư mục cha cd ..

3) assoc danh sách các phần mở rộng file và chương trình mở mặc định

4) cipher /w:c đảo lộn dữ liệu vùng đĩa trống ổ c (làm cho các file đã xóa không thể phục hồi)

5) driverquery -v hiện thị thông tin các trình điều khiển cài đặt trong máy

6) ipconfig thông tin về IP kết nối mạng. ipconfig /renew yêu cầu một IP mới, ipconfig /flushdns xóa bộ đệm dns

7) netstat xem các kết nối mạng, netstat -an xem các cổng đang mở và IP liên quan

8) ping ví dụ ping 192.168.1.1, ping google.com gửi mẫu tin nhỏ đến một IP để xem phản hồi

9) powercfg lệnh quản lý nguồn của máy. powercfg /hibernate on[/off] bật tắt chế độ hibernate, powercfg /a xem trang thái tiết kiệm điện, powercfg /batteryreport báo cáo tình trạng pin

10) shutdown tắt máy

11) sfc /scannow kiểm tra và sửa chữa các file hệ thống

12) tasklist tasklist -v, tasklist -svc, tasklist -m thông tin các chương trình đang chạy

13) systeminfo thông tin hệ thống

14) dir liệt kê file/thư mục trong thư mục hiện tại, hoặc dir path-dir

15) tree xem cây thư mục hiện tại hoặc tree path-dir

16) copy copy file

17) lệnh > tên-file xuất kết quả lệnh ra file. dir c:\ > a.txt kết quả lệnh dir lưu ở file a.txt

18) nhấn ctrl+c ngắt lệnh đang thi hành

19) nhấn F3 gọi lại lệnh gần nhất


Đăng ký nhận bài viết mới