(Bài tiếp) Cú pháp cơ bản

Cài đặt Dart SDK

Dart SDK nó cung cấp những công cụ cần thiết để phát triển ứng dụng viết bằng Dart. Tùy thuộc sử dụng môi trường nào (Windows, Linux, Mac) thì cài đặt Dart SDK tương ứng cho môi trường đó.

Cài đặt Dart SDK trên Windows

Tải bộ cài Dart SDK về và chạy để cài đặt, sau khi cài đặt các công cụ chứa tại:
C:\Program Files\Dart\dart-sdk\bin

Cài đặt Dart SDK trên Linux (Ubuntu)

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install apt-transport-https
$ sudo sh -c 'curl https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | apt-key add -'
$ sudo sh -c 'curl https://storage.googleapis.com/download.dartlang.org/linux/debian/dart_stable.list > /etc/apt/sources.list.d/dart_stable.list'
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install dart
$ sudo sh -c 'curl https://storage.googleapis.com/download.dartlang.org/linux/debian/dart_unstable.list > /etc/apt/sources.list.d/dart_unstable.list'
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install dart

#Thiết lập biến môi trường để gọi Dart bất kỳ đâu
$ export PATH="$PATH:/usr/lib/dart/bin"
$ echo 'export PATH="$PATH:/usr/lib/dart/bin"' >> ~/.profile

Cài đặt trong macOS

 brew tap dart-lang/dart
 brew install dart

Kiểm tra Dart SDK sau khi cài đặt

Từ dòng lệnh terminate (dùng PowerShell trên Windows) gõ

$ dart --version
Dart VM version: 2.1.0 (Tue Nov 13 18:22:02 2018 +0100) on "windows_x64"

Dòng thông tin xuất hiện, cho biết việc cài SDK (Software Develope Kit) Dart thành công

Các thành phần Dart SDK

Những thành phần cốt lõi này bạn chạy nó từ dòng lệnh gồm:

 • dart máy ảo VM chạy mã Dart
 • dart2js biên dịch Dart thành JavaScript
 • dartanalyzer phân tích mã viết bằng Dart
 • dartdevc công cụ biên dịch cho ứng dụng web
 • dartdoc phát sinh tài liệu API
 • dartfmt định dạng mã Dart (cho đẹp, cho đúng chuẩn, cho dễ đọc)
 • pub quản lý gói trong Dart (giống npm của NodeJS)

Chạy một Script viết bằng Dart

Bạn có thể dùng bất kỳ trình soạn thảo text nào để viết code Dart, giờ bạn tạo ra một file đặt tên là hello.dart có nội dung như sau:

main() {
  print('Hello World!');
}

Đoạn mã trên viết ra màn hình dòng chữ: Hello World!. Giờ bạn chạy thử bằng cách gõ lệnh từ terminate (Bash, PS) như sau:

# dart hello.dart
Hello World!

Sử dụng VS Code để viết code Dart

Có nhiều IDE phức tạp mà nó hỗ trợ Dart thông qua các plugin như: Android Studio, IntelliJ IDEA, Visual Studio Code ... Tùy mục đích phát triển ứng dụng mà chọn IDE tương ứng.

Đáp ửng đủ nhu cầu thực hành code viết bằng Dart, thì Visual Studio Code là một lựa chọn tuyệt vời. Ở phần cơ bản về Dart ta sẽ dùng IDE này (nó miễn phí, mã nguồn mở, rất nhiều plugin cho hầu hết các ngôn ngữ lập trình ...)

(1) Cài đặt

Nếu chưa có Visual Studio Code thì tải về và cài đặt tại: VS Code Download

VS CODE

Để VS Code hỗ trợ kiểm tra cú pháp code, định dạng code, debug ... thì cần cài đặt Plugin do Google cung cấp là Dart code. Chọn mục plugin (đánh dấu màu đỏ) gõ Dart, chọn nó, rồi bấm và install

dart

(2) Sử dụng VS Code

Khi đã có plugin Dart, thì các file code có phần mở rộng .dart được VS tự động nhận biết, nó sẽ hightlight code cho dễ đọc, gợi ý, kiểm tra cú pháp.

Tạo một thư mục dự án đặt tên là firstproject, chạy VS rồi nhấn ctrl+k ctrl+o mở thư mục đó ra.

Tại thư mục firstproject bấm vào chọn New File, tạo file mới ở đó với tên hello.dart, rồi nhập code sau vào:

/**
 * Đây là chương trình Dart đầu tiên
 */

main() {
 //in ra dòng chữ
 print("Hello World!");
}
VSC

Chạy thử hello.dart: gõ Ctrl+` để mở TERMINATE (PS), rồi từ đó gõ dart hello.dart, chương trình sẽ chạy và kết quả như hình

Run dart

Giờ thay đổi code trên một chút

/**
 * Đây là chương trình Dart đầu tiên
 */

main() {
 var i = 120; //khai báo biến
 var k = i/7;

 print("Hello ${i + k}");
}

Chạy lại sẽ in ra dòng thông báo: Hello 137.14285714285714

Giờ ta sẽ cầu hình để chạy và Debug code. Bấm chọn biểu tượng Debug, sau đó chọn Add configuration ... như hình dưới, nó sẽ tạo ra file launch.json

Mở file launch.json ra, sửa lại như sau (dòng in đậm) rồi đóng tab lại:

{
  // Use IntelliSense to learn about possible attributes.
  // Hover to view descriptions of existing attributes.
  // For more information, visit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387
  "version": "0.2.0",
  "configurations": [
    {
      "name": "Dart",
      "program": "hello.dart",
      "request": "launch",
      "type": "dart"
    }
  ]
}

Giờ thì có chạy và Debug hello.dart, để bắt đầu chạy và debug bấm vào Start debugging (1), khi code đang chạy sẽ có công cụ debug (2) với các chức năng rất quen thuộc như continue, Step into, restart ...

Các biến, các hàm ... được gọi xuất hiện thông tin ở bên trái (3), để lọc nhập tên vào khu vực (4). Kết thúc dubug nhấn Stop

Chương trình Hello

Từ chương trình đơn giản trên ta thấy:

 • Ứng dụng Dart bắt đầu chạy từ một hàm tên là main
 • Hàm print(s) để in ra một dòng chữ, dòng chữ viết trực tiếp trong dấu nháy đơn '' hoặc kép ""
 • Comment chú thích code
  /**
    Coment viết
    được trên nhiều dòng
  */
  
  //Comment này chỉ viết trên 1 dòng
  

Như vậy đến đây ta đã có đủ công cụ, cài đặt và vận hành Visual Studio Code, chạy và debug ứng dụng dart, đây là cơ sở để thực hành các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ Dart


Đăng ký nhận bài viết mới
(Bài tiếp) Cú pháp cơ bản