Rewrite URL với rewrite_module

rewrite_module là một module mở rộng của Server Apache HTTP, nếu có nạp và sử dụng module này nó cho phép bạn viết lại Url. Chức năng chính của nó là ánh xạ một địa chỉ URL đến một vị trí file cụ thể của Server, tuy nhiên bạn có thể làm nhiều hơn thế như chuyển hướng, chặn truy cập ... rewrite_module phân tích yêu cầu gửi đến bằng cách sử dụng biểu thức chính quy (Xem : Biểu thức chính quy)

rewrite_module mạnh và mềm dẻo, bạn có thể đưa ra số quy tắc không hạn chế để biến đổi URL, mỗi quy tắc đó cũng hoạt động dựa vào số điều kiện bạn đặt ra một cách không hạn chế.

Sử dụng mod_rewrite ở đâu ? : Nó cung cấp các chỉ thị để bạn sử dụng như RewriteBase, RewriteCond, RewriteRule ... để bạn viết nó trong httpd.conf hoặc trong file .htaccess

 • Nếu chọn viết trong .htaccess, thì các Rewrite có hiệu lực trên thư mục đặt file đó. Khi Apache truy cập đến bất kỳ thư mục con nào thì nó cũng tìm xem trong thư mục đó có file .htaccess không để nạp vào. Viết cách này khá linh hoạt, nhưng đôi khi làm chậm một chút, nếu có thể ở cấu hình VirtualHost tắt hẳn .htaccess bằng chỉ thị AllowOverride None để chỉ viết trong cấu hình Apache httpd.conf
 • Các quy tắc ReWrite viết trong httpd.conf ở các Directory của VirtualHost, kết quả thì cũng tương tự viết trong .htaccess, nó nhanh hơn vì các luật ReWrite Apache không phải tìm vào nạp mỗi khi truy cập, viết xong phải khởi động lại Apache để có hiệu lực

Nhớ là để sử dụng cần đảm bảo Apache có nạp mode_rewrite

LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

Các chỉ thị rewrite_module

Module rewrite_module cung cấp thêm cho Apache các chỉ thị để dùng gồm: RewriteEngine RewriteRule RewriteCond RewriteMap RewriteBase RewriteOptions

RewriteEngine Bật, tắt Rewrite, nhớ là Rewrite mặc định không có hoạt động cho tất cả thư mục, ở thư mục nào muốn kích hoạt thì bật nên. Tóm ở mỗi thư mục bắt đầu viết các rewrite cần có dòng
RewriteEngine on
RewriteBase
RewriteBase URL-path
Thiết lập URL cơ sở cho thư mục
RewriteRule
RewriteEngine Pattern Substitution [flags]

Chỉ thị này sẽ tiến hành thay thế URL theo cú pháp ở trên, các chuỗi URL gửi đến mà phù hợp với mẫu Pattern (mẫu là biểu thức chính quy) thì nó thay thể URL gửi đến thành URL mới là Substitution, phía sau cú pháp có thể có một số loại cờ thiết lập

Ví dụ khi URL gửi đến là /welcome.html thì thực tế Apache sẽ truy cập /html/index.html trên đĩa

RewriteRule ^welcome\.html$ /html/index.html [L]

Trong đó:

 • ^welcome\.html$ là mẫu kiểm tra URL, các ký hiệu ^ $ \. ... xem tại biểu thức chính quy

  Trong biểu thức RegExp của mẫu, các nhóm () theo thứ tự từ trái sang phải là nhóm 1, nhóm 2 ... nó có thể được gọi ra từ Substitution hoặc từ RewriteCond. Nên rất cần hiểu về biểu thức chính quy. RegExp

  Mẫu là biểu thức chính quy ^/?([a-z])/(.*)$ thì có hai nhóm, nhóm 1 là ([a-z], nhóm 2 là (.*) thì trong Substitution, RewriteCond lấy ra chuỗi theo nhóm bằng ký hiệu $n$1, $2

 • /html/index.html chuỗi thay thế (Substitution) nếu URL gửi đến phù hợp với mẫu. Nếu Substitution bằng - có nghĩa là URL sẽ không bị biến đổi (thường dùng truy cập các thư mục file).
 • [L] là cờ thiết lập cho biết kếu luật này thi hành thì không thi hành các luật ở RewriteRule viết sau nó nữa. Ngoài ra có các cờ thiết lập khác cho thêm vào [], nhiều cờ thì cách nhau dấu , như:
  • [F] trả về mã 403 cấm truy cập
  • [G] trả về mã 410 file bị xóa
  • [N] Rule lặp đị lặp lại cho đến khi kết quả URL không còn bị thay thế. Có thể chỉ ra số lần lặp [N=100]
  • [R=code] chuyển hướng URL với mã code chỉ ra (ví dụ [R=301])
RewriteCond
RewriteCond TestString CondPattern [flags]

Viết điều kiện để RewriteRule phía dưới nó được ứng dụng. Trường hợp đơn giản đầu tiên URI kiểm tra bởi RewriteCond (có thể kiểm tra URL, Method, biến môi trường ...), nếu điều kiện đúng thì RewriteRule gần nhất sau RewriteRule sẽ được dùng để Rewrite. RewriteCond có kiểm tra điều kiện rất đa dạng, dưới đây là một số thứ có thể tham khảo:

[flags] cờ thiết lập, ví dụ [OR] toán tử hoặc kết hợp hai RewriteCond (mặc định là toán từ và. [NC] phân biệt chữ hoa, thường

CondPattern mẫu - biểu thức chính quy để kiểm tra sự phụ hợp của TestString, hoặc một số giá trị đặc biệt như:

 • -s kiểm tra TestString là file trên đĩa (có filesize, name)
 • -l kiểm tra là symbolic link
 • -d kiểm tra là thư mục trên đĩa

TestString chuỗi chứa tham số kiểm tra:

 • Chứa biến toàn cục bằng cú pháp %{NAME_OF_VARIABLE}, các biến gửi đến như đã biết trong PHP như: QUERY_STRING, REMOTE_ADDR (IP), REMOTE_HOST, REQUEST_METHOD, SCRIPT_FILENAME, REQUEST_SCHEME, HTTP_USER_AGENT, HTTP_HOST. Tương tự biến môi trường đưa vào bằng %{ENV:variable}, các Header HTTP đư vào bằng %{HTTP:header}

  Ví dụ Rewrite khi trình iPhone hoặc Android truy cập (kiểm tra USER_AGENT)

  RewriteCond "%{HTTP_USER_AGENT}" "(iPhone|Android)"
  RewriteRule ... (viết rule)

Một số ví dụ ứng dụng mod_rewrite trong .htaccess, httpd.conf

Truy cập đến thư mục

Bạn viết Rule đơn giản đầu tiên: Khi truy vấn URI phù hợp với đường dẫn đến file trên đĩa thì có một Rule không thay đổi URI áp dụng

RewriteEngine On

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -s [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -l [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^.*$ - [L]

...Các RewriteRule khác

Ví dụ trên mục đích là các truy vấn đến file cụ thể trên đĩa thì không làm gì (RewriteRule có [L], nên nếu là file thật thì quy tắc Rewrite sẽ kết thúc ở đây), nếu không phải là file thì sẽ chuyển sang các RewriteRule

Chuyển hướng URL

Chuyển hướng - Redirect rất hay áp dụng, như

 • Xóa (đổi địa chỉ) một URL trên website, nhưng muốn khi người dùng truy cập vào sẽ tự chuyển sang một trang khác
 • Chuyển sang một domain mới
RewriteEngine On

#Chuyển hướng 1 URL cụ thể
RewriteEngine on
RewriteRule  "^/url-cu\.html$" "url-moi.html" [R=301]

#Chuyển hướng thư mục news sang domain (server mới)
RewriteRule  "^/docs/(.+)" "http://new.example.com/docs/$1" [R,L]

Mọi URI không có www. (mydomain.com...) chuyển sang có www. (www.mydomain.com...)

RewriteCond "%{HTTP_HOST}" "!^www\." [NC]
RewriteCond "%{HTTP_HOST}" "!^$"
RewriteRule "^/?(.*)"   "http://www.%{HTTP_HOST}/$1" [L,R,NE]

Mọi URI có www sẽ chuyển sang không có www

RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]

RewriteCond %{HTTPS} on
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]

Tránh mất băng thông

Giả sử trên host của bạn www.example.com, có một hình ảnh. Nếu một trang nào đó lấy URL ảnh và hiện thị ở trang của họ thì không được phép

RewriteCond "%{HTTP_REFERER}" "!^$"
RewriteCond "%{HTTP_REFERER}" "!www.example.com" [NC]
RewriteRule "\.(gif|jpg|png)$"  "-"  [F,NC]

Mọi truy vấn khác đều chạy file index.php

Đây là cách PHP hay áp dụng nhất là trong các Framework

RewriteEngine On

#Các RewriteRule khác file, directory ...

RewriteRule ^.*$ index.php [NC,L]

Ví dụ trong ZendFramework

RewriteEngine On

# ...

RewriteCond %{REQUEST_URI}::$1 ^(/.+)/(.*)::\2$
RewriteRule ^(.*) - [E=BASE:%1]
RewriteRule ^(.*)$ %{ENV:BASE}/index.php [L]

Ngoài mod_rewrite Apache còn có mod_alias, cung cấp chỉ thị Redirect, RedirectMatch thay thế cho nhiều trường hợp của mod_rewrite, đơn giản hơn hiệu quả hơn. Nên nếu có thể thì áp dụng module này để nâng cao hiệu suất


Đăng ký nhận bài viết mới