mod_access_compat là một Module cấp quyền truy cập cơ bản cho host. Các chỉ thị của module này có hiệu lực ở cấu hình <Directory>, <Files>, <Location> và file .htaccess

Các chỉ thị của mod_access_compat:

Allow from

Allow from all|host|env

Allow from all     # tất cả được truy cập
Allow from 123.123   # được phép từ IP

Cho phép truy cập từ biến được chỉ ra như all (tất cả), từ một IP ...

Deny from

Deny from all|host|env   # từ chối cho truy cập

Order

Order Deny,Allow             # tổng hợp Deny trước rồi Allow
Order Allow,Deny             # tổng hợp Allow trước rồi Deny

Ví dụ chỉ chấp nhận truy cập từ mydomain.com

Order Deny,Allow
Deny from all
Allow from mydomain.com

Đăng ký nhận bài viết mới