mod_actions

Module Apache mod_actions để thi hành CGI Script dựa theo kiểu file truy cập hoặc theo phương thức truy vấn đến (GET, POST, PUT ...). Module này giúp Apache có thêm chỉ thị Action, Script

Chỉ thị Action

Cấu hình chạy CGI theo kiểu file, cú pháp

Action action-type cgi-script [virtual]

action-type là 1 kiểu MIME được thêm vào nhờ module mod_mime bằng thỉ thị AddType như image/jpeg

cgi-script vị trí của CGI Script

virtual thêm vào để loại bỏ Handler phía trước

Ví dụ:

# Chạy image.cgi khi mở file .gif
Action image/gif /cgi-bin/images.cgi

# Mở .php bằng php.cgi
AddHandler my-file-type .php
Action my-file-type "/cgi-bin/php.cgi"

# Thiết lập một Handler mới trong Virtual Host
<Location "/news">
    SetHandler news-handler
    Action news-handler "/cgi-bin/news.cgi" virtual
</Location>

Chỉ thị Script

Chạy CGI dựa theo phương thức gửi đến, ví dụ:

Script POST "/cgi-bin/postcontent.cgi"

Đăng ký nhận bài viết mới