Tạo Report (Bài trước)
(Bài tiếp) SQL CƠ BẢN

Macro, phân loại và tạo macro

Khái niệm về Macro

Macro trong Access là một công cụ cho phép thực hiện các tác vụ tự động và các chức năng cho các Form, Report, Control ... Ví dụ, có một nút bấm trên Form, có thể liên kết sự kiện bấm vào nút bấm đó (OnClick) với một macro, macro đó chứa các lệnh, tác vụ sẽ thi hành mỗi khí bấm vào nút bấm. Sử dụng macro có thể nhanh chóng tạo ra các chức năng mà không cần phải viết code VBA.

Phân loại macro

 • macro độc lập (standalone) nó là một loại đối tượng của CSDL, xuất hiện trong Navigation Panel
 • macro nhúng (embedded) là loại macro nhúng vào trong Form, Report nó là một phần của Form, Report - loại macro này thường dùng để thi hành một chức năng cho riêng Form nào đó.

Tạo macro độc lập

Bấm vào menu Create chọn Macro, nhấn Ctrl + S lưu tên macro (Ví dụ tên MoFormHocSinhDS, khi chạy nó sẽ mở FormHocSinhDS)

Biên tập macro bằng cách thêm vào các hành động, chọn Action muốn thêm từ danh sách đổ xuống tại mục Add new Action 1

Tùy thuộc vào loại Action thêm vào, xuất hiện thêm các thiết lập (các tham số) cho Action đó, Ví dụ - nếu chọn Action là OpenForm 2 thì có thêm các thiết lập như 3

Để thi hành ngay macro bấm kép vào tên macro (hoặc mở) 4, hoặc ở chế độ Design View bấm vào biểu tượng Run 5

Một macro có thể có nhiều Action

Một macro có thể ấn định sẽ chạy, khi một sự kiện nào đó xảy ra trên các control của Form.

Ví dụ, có một nút bấm, vào thuộc tính các sự kiện Event của nó. Tại sự kiện OnClick gán bằng macro có tên MoFormHocSinhDS

Có nghĩa là khi có sử kiện bấm chuột vào nút bấm trên thì macro sẽ chạy, và dẫn tới FormHocSinhDS được mở.

Có nhiều sự kiện, tùy thuộc vào loại Control, một vài trường hợp thông dụng như dưới

Các sự kiện trên Form, Control

Mỗi đối tượng Form, Report, Control có các sự kiện khác nhau, để mở các sự kiện này thì mở thuộc tính của đối tượng và tới mục Event

Sự kiện với chuột / bàn phím

 • On Click bấm chuột trên đối tượng
 • On Db Click bấm kép chuột trên đối tượng
 • On Key Down nhấn phím
 • On Key Up nhả phím

Sự kiện với Form / Report

 • On Open - khi Form được mở (record đầu tiên chưa hiện thị)
 • On Load - khi Form được đọc vào bộ nhớ (chưa mở, hiện thị)
 • On Close - Khi Form đóng

Sự kiện về dữ liệu trên Form

 • On Current di chuyển record (record hiện hành)
 • Before Insert trước khi chèn record mới vào bảng
 • After Insert sau khi chèn record mới vào bảng
 • Before Update trước khi cập nhật record
 • After Update sau khi cập nhật record

Sự kiện trên Control

 • On Change khi thay đổi giá trị, nội dung của điều khiển

Tạo Macro nhúng với Macro Builder

Macro nhúng nó tích hợp, lưu tại Form, Report. Để tạo ra macro nhúng, tại sự kiện cần xây dựng macro , bấm vào ... 1 , chọn Macro Builder 2

Màn hình soạn thảo macro tương tự như macro độc lập, tiến hành soạn thảo macro tương ứng cho sự kiện

Các Action thông dụng

MgsBox hộp thoại thông báo

Tham số

 • Message: Nội dung thông báo
 • Title: Tiêu đề
 • Beep: có tiếng beep hay không
 • Type: Hiện thị biểu tượng: None, Critical (nguy hiểm), Warning (cảnh báo), Infomation (thông tin)

Close - đóng đối tượng

Tham số

 • Object type - loại đối tượng muốn đóng (Table, Form ...)
 • Object Name -

CloseDatabase - đóng database

GoToControl - di chuyển Focus đến control

Tham số Control Name là tên control cần Focus (nhận bàn phím).

OpenForm - mở Form

Tham số

 • Form name - tên Form cần mở
 • Where Condition - tìm dữ liệu với điều kiện Where
 • Data Mode - Add thêm mới, Edit cập nhật

OpenQuery - chạy Query

Tham số Query Name chỉ ra tên Query cần chạy

OpenReport - mở Report

Tham số Report Name chỉ ra tên report cần mở

Requery - cập nhật lại control

Tham số Control Name là tên control cần cập nhật

RunCommand - chạy các lệnh của Access


Đăng ký nhận bài viết mới
Tạo Report (Bài trước)
(Bài tiếp) SQL CƠ BẢN