Thuộc tính soft smooth của các Edge chế độ xem các đối tượng ẩn trong SketchUp

Thuộc tính soft smooth của các Edge chế độ xem các đối tượng ẩn trong SketchUp

Tìm hiểu tác dụng thuộc tính soft, smooth của các Edge, ẩn đi các đối tượng, bật chế độ xem các đối tượng ẩn
Tạo dự án extension SketchUp với VSC

Tạo dự án extension SketchUp với VSC

Tìm hiểu cấu trúc một dự án Ruby phát triển Extension cho SketchUp, cách nạp Extension vào SketchUp từ thư mục ngoài Plugin, cấu hình Debugger mã Ruby cho VSC làm việc với SketchUp