Tổng quan về trình bày code PHP

 • Code PHẢI tuân thủ PSR-1
 • Code PHẢI sử dụng 4 ký tự space để lùi khối (không dùng tab)
 • Mỗi dòng code PHẢI dưới 120 ký tự, NÊN dưới 80 ký tự.
 • PHẢI có 1 dòng trắng sau namespace, và PHẢI có một dòng trắng sau mỗi khối code.
 • Ký tự mở lớp { PHẢI ở dòng tiếp theo, và đóng lớp } PHẢI ở dòng tiếp theo của thân class.
 • Ký tự { cho hàm PHẢI ở dòng tiếp theo, và ký tự } kết thúc hàm PHẢI ở dòng tiếp theo của thân hàm.
 • Các visibility (public, private, protected)  PHẢI được khai báo cho tất cả các hàm và các thuộc tính của lớp;
 • Các từ khóa điều khiển khối(if, elseif, else) PHẢI có một khoảng trống sau chúng; hàm và lớp thì KHÔNG ĐƯỢC làm như vậy.
 • Mở khối { cho cấu trúc điều khiển PHẢI trên cùng một dòng; và đóng khối này } với ở dòng tiếp theo của thân khối.
 • Hằng số true, false, null PHẢI viết với chữ thường.
 • Từ khóa extends và implements phải cùng dòng với class.
 • implements nhiều lớp, thì mỗi lớp trên một dòng
 • keyword var KHÔNG ĐƯỢC dùng sử dụng khai báo property.
 • Tên property KHÔNG NÊN có tiền tố _ nhằm thể hiện thuộc protect hay private.
 • Tham số cho hàm, phương thức: KHÔNG được thêm space vào trước dấu ,PHẢI có một space sau ,. Các tham số CÓ THỂ trên nhiều dòng, nếu làm như vậy thì PHẢI mỗi dòng 1 tham số.
 • abstractfinal PHẢI đứng trước visibility, còn static phải đi sau.

 

Ví dụ:

<?php
namespace Vendor\Package;

use FooInterface;
use BarClass as Bar;
use OtherVendor\OtherPackage\BazClass;

class Foo extends Bar implements FooInterface
{
    public function sampleFunction($a, $b = null)
    {
        if ($a === $b) {
            bar();
        } elseif ($a > $b) {
            $foo->bar($arg1);
        } else {
            BazClass::bar($arg2, $arg3);
        }
    }

    final public static function bar()
    {
        // method body
    }
}
<?php
namespace Vendor\Package;

use FooClass;
use BarClass as Bar;
use OtherVendor\OtherPackage\BazClass;

// ... additional PHP code ...
<?php
namespace Vendor\Package;

use FooClass;
use BarClass as Bar;
use OtherVendor\OtherPackage\BazClass;

class ClassName extends ParentClass implements
    \ArrayAccess,
    \Countable,
    \Serializable
{
    // constants, properties, methods
}

Gọi phương thức và hàm

Khi gọi một hàm hay phương thức của lớp, KHÔNG ĐƯỢC có khoảng trắng giữa phương thức, hàm và toán tử và dấu ( đồng thời không được có khoảng trắng sau (. không có khoảng trắng trước ), như phần trên không được có khoảng trắng trước , nhưng PHẢI có khoảng trắng sau ,.

<?php
bar();
$foo->bar($arg1);
Foo::bar($arg2, $arg3);
<?php
$foo->bar(
    $longArgument,
    $longerArgument,
    $muchLongerArgument
);

IF, ELSE, SWITCH, CASE

<?php
if ($expr1) {
    // if body
} elseif ($expr2) {
    // elseif body
} else {
    // else body;
}
<?php
switch ($expr) {
    case 0:
        echo 'First case, with a break';
        break;
    case 1:
        echo 'Second case, which falls through';
        // no break
    case 2:
    case 3:
    case 4:
        echo 'Third case, return instead of break';
        return;
    default:
        echo 'Default case';
        break;
}

WHILE

<?php
while ($expr) {
    // structure body
}

FOR

<?php
for ($i = 0; $i < 10; $i++) {
    // for body
}
<?php
foreach ($iterable as $key => $value) {
    // foreach body
}

TRY,CATCH

<?php
try {
    // try body
} catch (FirstExceptionType $e) {
    // catch body
} catch (OtherExceptionType $e) {
    // catch body
}

Trình bày Closure

<?php
$closureWithArgs = function ($arg1, $arg2) {
    // body
};

$closureWithArgsAndVars = function ($arg1, $arg2) use ($var1, $var2) {
    // body
};

Lời kết cho PSR-2

Có nhiều thành phần cần thực hành để trình bày code PHP như hướng dẫn, nếu ngay từ đầu học PHP bạn tuân thủ nó, nó trở thành thói quen và không còn gò bó nữa, ngược lại tạo cho bạn thói quen viết code đúng chuẩn, dễ đọc, đẹp. Vậy, ngay từ bây giờ hãy lưu tâm đến PSR-2 khi gõ các dòng code PHP nhé.

Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh