PRS-1 là các nguyên tắc mỗi lập trình viên PHP nên theo để đảm bảo code dễ đọc, bảo trì, và dễ sử dụng lại cũng như chia sẻ.

1. Nguyên tắc chung nhất khi code PHP

  • Các file code PHẢI sử dụng thẻ <?php hoặc <?
  • File code PHP sử dụng encode: UTF-8 without BOOM
  • Các Files NÊN hoặc dùng để khai báo các thành phần PHP (các lớp, hàm, hằng ...) hoặc dùng với mục đích làm hiệu ứng phụ (như include, thiết lập ini cho PHP ...), nhưng KHÔNG NÊN dùng cả 2 cùng lúc trong 1 file (Xem ví dụ này ở  Ví dụ 1)
  • Các Namespace và classes PHẢI theo chuẩn "autoloading" PSR: [PSR-0 và PSR-4]
  • Tên lớp PHẢI có dạng NameClass (chữ không nameclass, Nameclass, namClass ...)
  • Hằng số trong class tất cả PHẢI viết HOA và chia ra bởi dấu _ (ví dụ ahdsoft_member).
  • Tên phương thức của lớp PHẢI ở dạng camelCase (từ đầu viết thường, ví dụ: helloWorld).

Ví dụ 1) 

File PHP viết không theo chuẩn, trộn lẫn lung tung hiệu ứng phụ và khai báo các đối tượng ngôn ngữ PHP.

<?php
// hiệu ứng phụ: đổi thiết lập ini
ini_set('error_reporting', E_ALL);

// hiệu ứng phụ: nạp file vào
include "file.php";

// hiệu ứng phụ: xuất dữ liệu
echo "<html>\n";

// khai báo hàm
function foo()
{
    // function body
}

Đoạn mã PHP sau đúng chuẩn, đã khai báo thì không gồm hiệu ứng phụ

<?php
// declaration
function foo()
{
    // function body
}

if (! function_exists('bar')) {
     //Khai báo hàm
    function bar()
    {
        // function body
    }
}

2. Các Namespace và tên Class

Namespace và Lớp PHẢI theo chuẩn "autoloading" PSR: [PSR-0, PSR-4]. 

Có nghĩa là mỗi lớp được khai báo trên mỗi file PHP riêng và namespace tối thiểu có một cấp, cấp đầu là tên vendor.

Tên lớp lại PHẢI đúng dạng NameClass.

Ví dụ đúng chuẩn:

<?php
namespace Vendor\Model;

class Foo
{
}

3. Hằng, Thuộc tính và Phương thức của lớp

Hằng theo chuẩn ở trên, tất cả PHẢI viết hoa, phân cách từ bởi _

Ví dụ hằng đúng chuẩn:

<?php
namespace Vendor\Model;

class Foo
{
    const VERSION = '1.0';
    const DATE_APPROVED = '2012-06-01';
}
Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh