ELK Quản lý log (Bài trước)

Các website sử dụng nền tảng Wordpress có thể sử dụng Elasticsearch để chỉ mục dữ liệu các bài viết, các sản phẩm Woocommerce, nhằm tăng tốc độ tìm kiếm trên trang.

Để triển khai, thứ nhất cần cài đặt Elasticsearch theo hướng dẫn tại: Cài đặt Elastic Search

Tiếp theo, cài Plugin có tên ElasticPress, sau khi cài đặt điền các thiết lập sau:

Mở file wp-config.php thêm vào cấu hình:

/** ElasticPress */
define( 'EP_HOST', 'http://localhost:9200' );

Vào trang quản trị, vào thiết lập Plugin ElasticPress, để kiểm tra và thiết lập đánh chỉ mục. Sau khi đánh chỉ mục thì website đã bắt đầu tìm kiếm dựa trên ES

Sử dụng WP-CLI

Việc đánh chỉ mục có thể thực hiện từ dòng lệnh với WP-CLI, nếu chưa có cài vào bằng các lệnh:

curl -O https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar
chmod +x wp-cli.phar
sudo mv wp-cli.phar /usr/local/bin/wp

Các lệnh liên quan đến ELasticPress

# Thống kê Index
wp elasticpress stats
# Kiểm tra trạng thái Index
wp elasticpress status
# Đánh chỉ mục lại Website
wp elasticpress index

Sử dụng WP-CLI

Kích hoạt sử dụng Elasticsearch trong WP Query

Trong các truy cấn đến CSDL dùng WP Query, cho thêm vào tham số để nó truy vấn đến Index Elasticsearh thay vì đến CSDL MySQL, đó là tham số

'ep_integrate'   => true

Ví dụ tại file: wp-content/themes/flatsome/inc/extensions/flatsome-live-search/flatsome-live-search.php


Đăng ký nhận bài viết mới
ELK Quản lý log (Bài trước)