Cài đặt Elasticsearch trên CentOS Server

Ở đây chọn cài đặt phiên bản ES 7.x

Cài đặt Java do ES chạy trên nền tảng JAVA nên cần đảm bảo hệ thống có JAVA, kiểm tra bằng lệnh:

java -version

Nếu chưa có thì cần cài đặt bằng các lệnh sau:

sudo yum install java-1.8.0-openjdk-devel -y

Thiết lập PGP key cho ES (https://pgp.mit.edu) gõ lệnh sau:

rpm --import https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch

Thiết lập Repository

Tạo / mở file elasticsearch.repo

vi /etc/yum.repos.d/elasticsearch.repo

Chèn nội dung sau vào:

[elasticsearch-7.x]
name=Elasticsearch repository for 7.x packages
baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/7.x/yum
gpgcheck=1
gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1
autorefresh=1
type=rpm-md

#Dung cai dat ban 6.x
[elasticsearch-6.x]
name=Elasticsearch repository for 6.x packages
baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/6.x/yum
gpgcheck=1
gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1
autorefresh=1
type=rpm-md

Gõ lệnh cài đặt

yum install elasticsearch

Kích hoạt dịch vụ ES

systemctl enable elasticsearch.service
systemctl start elasticsearch.service

Mở firewall nếu cần thiết

firewall-cmd --permanent --add-port=9200/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=9300/tcp
firewall-cmd --reload

Kiểm tra

curl -X GET localhost:9200

{
 "name" : "localhost.localdomain",
 "cluster_name" : "elasticsearch",
 "cluster_uuid" : "cy-pH1W2S2mb38smYQeoOA",
 "version" : {
  "number" : "7.1.0",
  "build_flavor" : "default",
  "build_type" : "rpm",
  "build_hash" : "606a173",
  "build_date" : "2019-05-16T00:43:15.323135Z",
  "build_snapshot" : false,
  "lucene_version" : "8.0.0",
  "minimum_wire_compatibility_version" : "6.8.0",
  "minimum_index_compatibility_version" : "6.0.0-beta1"
 },
 "tagline" : "You Know, for Search"
}

Từ ngoại mạng có thể kiểm tra bằng truy vấn đến IP của server ES

curl -X GET IP:9200

Cấu hình Elasticsearch trên CentOS Server

File cấu hình tại /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml

Các loại thiết lập chỉnh ở trong file này, ví dụ như chỉnh lại cổng, ip network ..., có thể xem xét những cấu hình như:

network.host: 0.0.0.0
http.port: 9200
# thiết lập chỉ 1 server, hủy kiểm tra bootstrap
discovery.type: single-node

Sau khi chỉnh để khởi động lại gõ:

systemctl restart elasticsearch

Đăng ký nhận bài viết mới