(Bài tiếp) Constraint

Khai báo và sử dụng Cursor

Trong các truy vấn T-SQL, như tại các Stored Procedure, ta có thể sử dụng các con trỏ CURSOR để duyệt qua dữ liệu. Ta hiểu CURSOR là một tập hợp kết quả truy vấn (các hàng), với CURSOR ta có thể duyệt qua từng hàng kết quả để thi hành những tác vụ phức tạp.

Ở một thời điểm, CURSOR có thể truy cập bởi một con trỏ đến một hàng của nó, bạn chỉ thể dịch chuyển con trỏ từ dòng này sang dòng khác.

Để sử dụng con trỏ trong các Procedure, cần thực hiện theo các bước:
Bước 1: khai báo con trỏ, trỏ đến một tập dữ liệu (kết quả của Select) bằng lệnh DECLARE
Ví dụ có một tập dữ liệu từ câu lệnh Select như sau:
SELECT id,name FROM Product
Ta khai báo một con trỏ đặt tên là cursorProduct thì sẽ viết như sau:
DECLARE cursorProduct CURSOR FOR
SELECT id, title FROM Product
Bước 2: Khi bắt đầu quá trình đọc các dòng dữ liệu từ Cursor trên, thì phải mở con trỏ, thực hiện như sau:
Open cursorProduct
Khi Cursor được mở, con trỏ sẽ trỏ tới dòng đầu tiên của tập dữ liệu, lúc này có thể đọc nội dung dòng đó bằng lệnh FETCH
Bước 3: Đọc dữ liệu sử dụng lệnh như sau:
FETCH NEXT FROM cursorProduct INTO @id, @title
Lệnh trên sẽ đọc nội dung dòng hiện tại, lưu vào biến @id và @title (vì dữ liệu trong Cursor này có 2 cột). Nếu đọc thành công thì dịch chuyển con trỏ tới dòng tiếp theo
Để kiệm tra việc FETCH thành công thì kiểm tra điều kiện @@FETCH_STATUS = 0
Kết hợp những điều trên lại, để đọc từng dòng từ đầu đến cuối sẽ làm như sau:
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
  PRINT 'ID:' + CAST(@id as nvarchar)
  PRINT 'TITLE:' @title

  FETCH NEXT FROM cursorProduct INTO @it, @title
END
Bước 4: sau khi không còn dùng đến Cursor, cần đóng lại và giải phóng các tài nguyên nó chiếm giữ
CLOSE cursorProduct
DEALLOCATE cursorProduct

Tóm tắt lại các câu lệnh

Các câu lệnh sử dụng Cursor ở trên, tổng hợp lại trong một ví dụ hoàn chỉnh như sau:
  
--Khai báo biến @id, @title để lưu nội dung đọc
DECLARE @id int
DECLARE @title nvarchar(200)


DECLARE cursorProduct CURSOR FOR -- khai báo con trỏ cursorProduct
SELECT id, title FROM Product   -- dữ liệu trỏ tới

OPEN cursorProduct        -- Mở con trỏ

FETCH NEXT FROM cursorProduct   -- Đọc dòng đầu tiên
   INTO @id, @title

WHILE @@FETCH_STATUS = 0     --vòng lặp WHILE khi đọc Cursor thành công
BEGIN
                 --In kết quả hoặc thực hiện bất kỳ truy vấn
                 --nào dựa trên kết quả đọc được
  PRINT 'ID:' + CAST(@id as nvarchar)
  PRINT 'TITLE:' @title

  FETCH NEXT FROM cursorProduct -- Đọc dòng tiếp
     INTO @id, @title
END

CLOSE cursorProduct       -- Đóng Cursor
DEALLOCATE cursorProduct     -- Giải phóng tài nguyên

Đăng ký nhận bài viết mới
(Bài tiếp) Constraint