Switf - Tập hợp (Bài trước)

Kiểu từ điển Dictionary

Kiểu Dictionary, cũng lưu tập hợp các phần tử, nhưng mỗi phần tử trong đó bao giờ cũng biểu diễn theo cặp key:giá-trị, mỗi giá trị có một khóa key duy nhất, kiểu dữ liệu này như là từ điển - mỗi mục dữ liệu key là từ cần tra, và nội dung của từ đó là gí trị.

Trong Swift, khai báo đầy đủ kiểu theo cú pháp Dictionary<KeyType,KeyVal>() (chỉ ra kiểu của Key Index, và kiểu giá trị phần tử)

//Tạo một Dictionary với key có kiểu Int, giá trị kiểu String
var dics = [Int: String]()

//Tạo một Dictionary với key và value đều có kiểu String
//Khởi tạo luôn một vài giá trị
var citycode = ["HN":"Hà Nội", "DN":"Đà Nẵng]

Truy cập Dictionary

  • Truy cập phần tử Dictionary, thì thông qua key của phần tử để truy cập citicode["HN"] (trả về Hà Nội)
  • count thuộc tính trả về số phần tử
  • isEmpty thuộc tính kiểm tra rỗng hay không
  • Chèn vào một phần tử mới citycode["VP"] = "Vĩnh Phúc", cách này cũng cập nhật giá trị cho Key nếu Key đó đã tồn tại. Cách tương đương là gọi phương thức updateValue(value, forKey:Key)
  • Đế xóa một mục nào đó, chỉ việc gián giá trị tại key đó cho nil ví dụ: citycode["VP"] = nil hoặc gọi phương thức removeValue(forKey: key)

Duyệt qua Dictionary

for (key, val) in citycode {
   print("\(key): \(val)")
}

Chỉ duyệt qua các key của Dictionary

for key in citycode.keys {
   print(key)
}

Chỉ duyệt qua các value của Dictionary

for val in citycode.values {
   print(val)
}

Đăng ký nhận bài viết mới
Switf - Tập hợp (Bài trước)