Kiểu từ điển Dictionary

Kiểu Dictionary, cũng lưu tập hợp các phần tử, nhưng mỗi phần tử trong đó bao giờ cũng biểu diễn theo cặp key:giá-trị, mỗi giá trị có một khóa key duy nhất, kiểu dữ liệu này như là từ điển - mỗi mục dữ liệu key là từ cần tra, và nội dung của từ đó là gí trị.

Trong Swift, khai báo đầy đủ kiểu theo cú pháp Dictionary<KeyType,KeyVal>() (chỉ ra kiểu của Key Index, và kiểu giá trị phần tử)

//Tạo một Dictionary với key có kiểu Int, giá trị kiểu String
var dics = [Int: String]()

//Tạo một Dictionary với key và value đều có kiểu String
//Khởi tạo luôn một vài giá trị
var citycode = ["HN":"Hà Nội", "DN":"Đà Nẵng]

Truy cập Dictionary

  • Truy cập phần tử Dictionary, thì thông qua key của phần tử để truy cập citicode["HN"] (trả về Hà Nội)
  • count thuộc tính trả về số phần tử
  • isEmpty thuộc tính kiểm tra rỗng hay không
  • Chèn vào một phần tử mới citycode["VP"] = "Vĩnh Phúc", cách này cũng cập nhật giá trị cho Key nếu Key đó đã tồn tại. Cách tương đương là gọi phương thức updateValue(value, forKey:Key)
  • Đế xóa một mục nào đó, chỉ việc gián giá trị tại key đó cho nil ví dụ: citycode["VP"] = nil hoặc gọi phương thức removeValue(forKey: key)

Duyệt qua Dictionary

for (key, val) in citycode {
   print("\(key): \(val)")
}

Chỉ duyệt qua các key của Dictionary

for key in citycode.keys {
   print(key)
}

Chỉ duyệt qua các value của Dictionary

for val in citycode.values {
   print(val)
}
Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh