Biến và hằng số trong Swift

Biến và hằng số là tên (định danh), tên này có chứa một giá trị. Gọi là biến vì tên đó có thể thay đổi giá trị nó lưu trữ trong quá trình sử dụng, còn hằng số thì giá trị lưu trữ trong nó sau khi khởi tạo không thay đổi được nữa.

Khai báo biến đơn giản

Khai báo biến dùng từ khóa var theo sau là tên biến được khởi tạo giá trị. Kiểu dữ liệu của biến khai báo theo cách này phụ thuộc vào giá trị nó khởi tạo. Bạn có thể khai báo nhiều biến trên một dòng, mỗi biến cách nhau bởi dấu ,. Ví dụ:

//Khai báo biến, khởi tạo giá trị cho nó là
//số nguyên
var bien1 = 123

//Khai 2 biến trên một dòng bien2 và biến3
var bien2 = "XYZ", biến3 = bien1 + 10

Khai báo hằng số

Để khai báo hằng số thì dùng từ khóa let theo sau là tên hằng và giá trị hằng số. Ví dụ:

let SỐ_PI = 3.14

Quy tắc đặt tên Biến và Hằng số trong Swift

Tên biến và hằng bạn có thể gõ tên bất kỳ (kể cả dùng ký tự Unicode, gõ tiếng việt ...), miễn là đảm bảo những nguyên tắc sau sẽ được chấp nhận:

  • Không được có khoảng trắng, ký hiệu toán học (+ / ...), mũi tên (← → ↑ ↓ ...), các tên và ký hiệu dùng bởi ngôn ngữ Swift trong tên biến
  • Tên biến có thể chứa ký tự số nhưng không được phép dùng số để bắt đầu tên biến. bien123 thì được, 123bien thì không được

Ví dụ với biến và hằng

Từ Xcode Playground swift01 ở bài trước ra. Một dự án Playground chứa các đoạn mã mà có thể bấm chạy luôn, trong một Playground có thể có nhiều trang code khác nhau, giờ tạo ra một trang code mới thuộc swift01 đặt tên là 02 - const - var để viết code của phần bài học này.

Nhấn phải vào swift01, chọn New Playground Page rồi nhập tên 02 - const - var

swift - new playground page

Page mới được tạo, xóa code tự sinh đi và nhập đoạn code sau vào:

//Khai báo biến với từ khóa var
//kiểu của biến sẽ xác định theo giá trị khởi tạo của nó
//Ví dụ gán là 30, nên student_age sẽ là kiểu số nguyên
var student_age = 20;
print("Tuổi là: \(student_age)")

//Biến có thể gán giá trị khác bất kỳ đâu
student_age = 30;
print("Tuổi là: \(student_age)")

//Có thể khai báo nhiều biến trên một dòng, cách nhau bởi dấu ,
var student_name = "XuanThuLab", student_weight = 60.8
print("Tên: \(student_name), Cân nặng: \(student_weight), Tuổi: \(student_age)")

//Khai báo hằng số dùng khóa let
let months_of_year = 12
/* months_of_year khai báo là hằng số,
 nếu cố tình thay đổi giá trị sau khi nó khởi tạo ví dụ
 months_of_year = 11, sẽ gây ra lỗi */

print("Một năm có \(months_of_year) tháng")

Kết quả chạy đoạn code trên:

Tuổi là: 20
Tuổi là: 30
Tên: XuanThuLab, Cân nặng: 60.8, Tuổi: 30
Một năm có 12 tháng

Kiểu dữ liệu cơ bản trong Swift

Trong Switch có các kiểu dữ liệu cơ bản như sau:

  • Int : kiểu số nguyên
  • DoubleFloat : kiểu số thực
  • Bool : Kiểu logic - nhận giá trị false hoặc true
  • String : Kiểu chuỗi ký tự (chứa đoạn văn bản)

Khai báo biến với kiểu cụ thể

Cách khai báo biến ở trên, giá trị khởi tạo sẽ là kiểu của biến, ví dụ khi gán nó là một chuỗi thì biến đó sẽ có kiểu String

// Biến sau có kiểu String
var bien = "Chuỗi ký tự nào đó"

Nếu muốn tường minh ngay khi khai báo biến, thì chỉ rõ biến đõ có kiểu dữ liệu gì để sau đó khởi tạo sau thì khai báo theo cú pháp như sau:

//Khai báo một biến kiểu String
var bien: String;
bien = "XYZ"

//Khai báo nhiều biến kiểu Int
var bien1, bien2, bien3: Int;

Swift là ngôn ngữ type safe, nó hỗ trợ một cách tường minh, khi đang code gán giá trị vào biến bắt buộc phải hợp kiểu, nếu không nó sẽ báo cho bạn biết


Đăng ký nhận bài viết mới