Liên hệ
lập trình php

Sử dụng các khối điều khiển thay thế

Các câu lệnh cấu trúc điều khiển thay thế if, for, foreach, switch, while, ứng dụng trong việc xuất dự liệu trong file HTML nhúng mã PHP

Các cấu trúc điều khiển trong PHP gồm có các khối lệnh if, white, for, foreach, switch có thể được viết bằng cấu trúc thay thế, nhằm kết hợp giữa cấu trúc lệnh và việc xuất HTML.

Cú pháp là thay dấu mở khối ở cú pháp gốc bằng dấu hai châm (:) và ký hiệu đóng khối bằng các ký hiệu tương tưng là endif; endwhile; endfor; endforeach; endwitch;

Áp dụng cách viết này chủ yếu trong việc xuất mã HTML nhằm linh hoạt hơn trong viết code. Trong cú pháp này việc xuất một biến cú pháp thông thương là:

<?php echo $var; ?>

Thì có thể viết là:

<?=$var?>

Ví dụ về các khối thay thế trong PHP

Khối if

    <?if ($condition) :?>
        <p>OUT PUT HTML IF TRUE</p>  
    <?endif;?>

Khối if - else

    <?if ($condition) :?>
        <p>OUT PUT HTML IF TRUE</p>
    <?else:?>
        <p>OUT PUT HTML IF FALSE</p>
    <?endif;?>

Khối for

<?for ($i = 1; $i<=100; $i++):?>
    <p>Number <?=$i?></p>
<?endfor;?>

Khối foreach

<?foreach ($items as $item):?>
    <p>This is : <?=$item?></p>
<?endforeach;?>

Khối while

<?while ($conditon):?>

    <h1>Out put</h1>
    <?
        $conditon = false;
    ?>
<?endwhile;?>

Khối switch

<?switch ($case):?>
    <? case 100:?>
       <h1>100</h1>
    <?break;?>
    <? default:?>
        <h1>Default</h1>
    <?break?>
<?endswitch;?>

 

 

 

 

Vui lòng đăng ký ủng hộ kênh