Diễn đàn cho truy nhập ảnh lớn, nhưng các loại file khác vẫn phải đăng nhập mới xem được, có thể chỉnh code như sau:

B1) Chỉnh sửa Attachment.php

Mở file:

library/Xenforo/ControllerPublic/Attachment.php

Tìm đến dòng

$attachmentModel = $this->_getAttachmentModel();

Chèn ngay trước dòng đó đoạn mã

        $isimg = false;
        if (isset($attachment['thumbnail_width']))
        {
            if ($attachment['thumbnail_width']>0)
            {
                $isimg = true;
            }
            
        }       
        if (!$isimg)

B2) Chỉnh sửa BBcode

Mở file

library/Xenforo/BbCode/Formatter/Base.php

Tìm đến hàm renderTagAttach() sau đó đến dòng

$template = $this->_view->createTemplateObject('bb_code_tag_attach', array(

Chèn ngay phía trước nó đoạn lệnh

   if (isset($attachment['thumbnail_width']))
        {
            if ($attachment['thumbnail_width']>0)
            {
                $canView = true;               
            }
            
        } 

Chúc thành công!


Đăng ký nhận bài viết mới