Liên hệ
lập trình php

Form chọn xóa nhiều file trên server

Tạo một Form, cho phép chọn nhiều file và khi Form submit thì xóa các file đó trên server.

Tạo ra file: form.html

//Các file xóa phải tồn tại (nhớ đây là ví dụ thôi)

<form action="process.php" method="post">
    <input type="checkbox" value="file1.html" name="delete[]"> file1.html<br>
    <input type="checkbox" value="file2.html" name="delete[]"> file2.html<br>
    <input type="checkbox" value="file3.html" name="delete[]"> file3.html<br>
    <input type="submit" value="Delete Selected" name="submit">
</form>

Tạo process.php

<?php 
foreach($_POST['delete'] as $delete){ 
    if(file_exists("/location/of/directory/".$delete)){ 
        unlink("/location/of/directory/",$delete); 
    }else{ 
        continue; 
    } 
} 
header("Location: form.html"); 
?>

 

Vui lòng đăng ký ủng hộ kênh