Thiết lập HOSTNAME trên CENTOS

Trên CentOS 6

# nano /etc/sysconfig/network
HOSTNAME=server1.mydomain.com

Trên CentOS 7

# vi /etc/hostname
server1.mydomain.com

Thiết lập local newtwork

# nano /etc/hosts
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
X.X.X.X     server1.mydomain.com

Khởi động lại máy hoặc mạng

# service network restart

Kiểm tra

# hostname
server1.mydomain.com

ping localhost
Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh